Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško
Radnička cesta 47 HR-10000 Zagreb
EN HR

Programi razgradnje NE Krško i zbrinjavanja RAO i ING

Program razgradnje NE Krško i zbrinjavanja RAO i ING

Prema odredbama Međudržavnog ugovora, razgradnja i zbrinjavanje radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva zajednička je obveza ugovornih strana, odnosno Republike Hrvatske i Republike Slovenije i mora se provesti sukladno odredbama Zajedničke konvencije.

Razgradnja Nuklearne elektrane Krško provodit će se prema Programu razgradnje NE Krško koji opisuje scenarije razgradnje, a odlaganje radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva iz pogona i razgradnje provodit će se sukladno Programu odlaganja RAO i ING. Program razgradnje uključuje i zbrinjavanje cjelokupnog radioaktivnog i drugog otpada nastalog tijekom razgradnje do odvoženja s lokacije NE Krško, ocjenu potrebnih financijskih sredstava kao i rokove za njegovu provedbu. Program odlaganja RAO i ING između ostalog uključuje: prijedlog moguće podjele i preuzimanja RAO i ING, kriterije prihvatljivosti za odlaganje te ocjenu potrebnih financijskih sredstava i rokova izvedbe.

Odredbama Međudržavnog ugovora utvrđeno je da će zajedničke revizije Programa razgradnje NEK i Programa odlaganja RAO i ING izrađivati imenovane stručne organizacije. Program prihvaća Međudržavno povjerenstvo na čijem čelu su ministri gospodarstava Republike Hrvatske i Republike Slovenije i upućuje ga u proceduru usvajanja u obje države na način propisan u Međudržavnom ugovoru.

Vlada Republike Hrvatske je u svibnju 2003. godine donijela odluku kojom se Agencija za posebni otpad - APO d.o.o., Zagreb, određuje kao stručna organizacija za izradu zajedničkih programa razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga goriva Nuklearne elektrane Krško.

Prvu zajedničku reviziju Programa razgradnje NEK i odlaganja RAO i ING kao jedinstveni dokument izradio je Projektni tim, sastavljen od predstavnika APO d.o.o. i slovenske stručne organizacije Agencija za radioaktivne otpatke - ARAO d.o.o., Ljubljana, a dovršena je 2004. godine.

Program, odnosno Programi se, prema Međudržavnom ugovoru, moraju svakih pet godina revidirati, da bi se predviđene aktivnosti sve detaljnije i pouzdanije isplanirale kako se približava vrijeme njihove provedbe te, prema potrebi, korigirale i uplate u nacionalne fondove.

Tako je ugovorena, te od strane Projektnog tima, sastavljenog od predstavnika hrvatske i slovenske stručne organizacije, tijekom 2011. godine i završena druga revizija Programa razgradnje NEK i odlaganja RAO i ING (jedinstveni dokument), koja, međutim, nije upućena u proceduru usvajanja na način određen Međudržavnim ugovorom.

Fond je u 2012. godini, odlukom Vlade Republike Hrvatske, preuzeo obvezu pripreme i provođenja stručnih aktivnosti kojima će hrvatska strana sudjelovati u narednim revizijama Programa.

U ravnopravnoj suradnji s odgovarajućom stručnom organizacijom iz Republike Slovenije, Fond će u budućim revizijama Programa razgradnje NEK i Programa odlaganja RAO i ING istraživati i unapređivati takva rješenja koja će biti učinkovita i u pogledu zaštite ljudskog zdravlja i okoliša, i u gospodarskom pogledu. No, proces revizije Programa ne obuhvaća samo razvoj stručnih projekata, nego i dogovaranje sa slovenskom stranom o prikladnosti planiranih rješenja.

U tome procesu, Fond ima i odgovornost da zastupa i promovira legitimne hrvatske interese vezane uz pojedina odabrana rješenja. Pritom će se Fond rukovoditi Strategijom zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva i Nacionalnim programom provedbe Strategije te drugim relevantnim hrvatskim dokumentima, ali će i izrađivati odgovarajuće stručne studije i analize koje će doprinijeti donošenju optimalnih odluka.

Za one koji žele znati više

Prva revizija Programa razgradnje NE Krško

Prvi program razgradnje NE Krško, s procjenom troškova, izradila je njemačka tvrtka NIS Ingenieurgesellschaft mbH (NIS) još 1996. godine (tzv. Preliminarni dekomisijski plan ili PDP), prije Međudržavnog ugovora. Nakon obostranog prihvaćanja Ugovora, formirano je Međudržavno povjerenstvo kao jedino tijelo zaduženo za provedbu Ugovora i ono je 2003. godine odlučilo da se Program razgradnje i Program odlaganja RAO i ING, predviđeni člankom 10. Međudržavnog ugovora, objedine u jedan dokument s naslovom „Program razgradnje NEK i odlaganja NSRAO i ING“ (skraćeni naslov: Program razgradnje NEK). Njegova je primarna svrha bila procjena ukupnih troškova razgradnje NEK i zbrinjavanja ING i RAO kako bi se na temelju te procjene korigirale godišnje obveze slovenskog suvlasnika NEK spram slovenskom Skladu za financiranje razgradnje NEK i zbrinjavanje RAO i ING, te odredile obveze hrvatskog suvlasnika NEK spram hrvatskog fonda iste namjene, koji je tek trebao započeti s radom.

Stručne organizacije, u smislu članka 10. Međudržavnog ugovora, APO (Agencija za posebni otpad) d.o.o. iz Zagreba i ARAO – Agencija za radioaktivne odpatke iz Ljubljane d.o.o. imenovale su stručnjake u Projektni tim koji je potvrđen na sastanku Međudržavnog povjerenstva, a u izradi Programa angažirani su i stručnjaci iz NE Krško, iz različitih stručnih organizacija u Hrvatskoj i Sloveniji, te u okviru projekta tehničke suradnje veći broj stručnjaka Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA). Taj prvi zajednički Program razgradnje NEK rađen je dobrim dijelom kao revizija Preliminarnog dekomisijskog plana tvrtke NIS GmbH. Zbog toga, a još više zato što Međudržavni ugovor predviđa redovite revizije programa najmanje svakih pet godina, taj se prvi zajednički Program označava i kao 1. revizija Programa razgradnje NEK.

Tekst 1. revizije Programa razgradnje NEK završen je u prvoj polovici 2004. godine i predan je na recenziju tvrtki Electricite de France (EDF). Nakon pozitivnog mišljenja, 1. revizija Programa razgradnje NEK potvrđena je od Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije, a u skladu sa Zakonom o ratifikaciji Međudržavnog ugovora, 1. reviziju Programa je glasovanjem potvrdio i Hrvatski sabor 8. prosinca 2004.(„Narodne novine“ br. 175/04). Prva revizija Programa razgradnje i odlaganja NSRAO i ING iz NEK potvrđena je na 7. sjednici Međudržavnog povjerenstva.

U 1. reviziji Programa razgradnje NEK i odlaganja ING i RAO, polazeći od toga da će NE Krško raditi do 2023. godine, razmotreno je više scenarija postupanja s NSRAO i ING koji su pretpostavljali gradnju 3 zajednička postrojenja za zbrinjavanje NSRAO i ING: odlagališta NSRAO, odlagališta ING (u slučaju da se ING ne može izvesti) te suhog skladišta ING. Program nije locirao objekte u bilo koju od država nego se služio neodređenom formulacijom (na teritoriju RH ili na teritoriju RS), budući da je primarna svrha Programa bila financijska - procjena budućih obveza za obje strane. Projektni je tim od više scenarija preporučio scenarij SID-45 (strategija brze razgradnje sa odlaganjem NSRAO te odlaganjem ili izvozom ING) koji je predviđao kako će odlagalište NSRAO biti izgrađeno do 2018., da će raditi do 2037., te da će biti zatvoreno 2042. godine. Poslovi razgradnje bi započeli odmah po završetku rada NE Krško 2023. i bili bi završeni do 2036. godine. Obje varijante SID-45 scenarija predviđale su kako će 2023. godine biti otvoreno suho skladište ING koje će raditi sljedećih 45 godina. Procijenjeno je kako je nužno u oba fonda godišnje uplatiti 28,5 milijuna € da bi se sa akumuliranim sredstvima mogli pokriti svi troškovi razgradnje NEK i zbrinjavanja NSRAO i ING nakon 2023. godine. HEP d.d. od tada redovito godišnje uplaćuje 14,25 milijuna €, u početku u državni proračun, a kasnije, nakon osnivanja, u hrvatski Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja RAO i ING NEK (u koji su prenesena i sredstva uplaćena u proračun). Slovenska strana je prilagodila uplate (umanjila ih) sukladno sredstvima koja su već bila prikupljena u slovenskom Fondu.

Druga revizija Programa razgradnje NE Krško

Izrada 2. revizije Programa razgradnje NEK i odlaganja NSRAO i ING započela je u kolovozu 2008. godine. Nju su izradile iste stručne organizacije koje su napravile 1. reviziju Programa, a temeljem Projektnog zadatka  koji je usvojen od strane Međudržavnog povjerenstva. Druga revizija Programa odabrala je i analizirala 5 potencijalnih scenarija, polazeći od referentnog scenarija SID-45 iz 1. revizije, ali uzimajući u obzir i neke novine:

 • produljenje životnog vijeka NEK do 2043. godine promatra se kao ravnopravna alternativa zatvaranju 2023. godine;
 • opcija podjele i odvojenog odlaganja NSRAO u nacionalnim odlagalištima promatra se ravnopravno opciji zajedničkog odlaganja;
 • lokacija zajedničkog odlagališta NSRAO nije definirana, ali se postupak i troškovi modeliraju prema projektu slovenskog odlagališta;
 • za slučaj podjele NSRAO, slovensko odlagalište modelira se prema slovenskom projektu, a hrvatsko kao kazetni tip koji je prije petnaestak godina bio razmatran za potencijalnu lokaciju (Program prostornog uređenja Republike Hrvatske, „Narodne novine“ br. 50/99);
 • za zbrinjavanje ING ne analizira se opcija izvoza, nego samo suho skladištenje i odlaganje, na zajedničkim lokacijama koje nisu definirane.
 

Projektni tim nije predložio referentni scenarij druge revizije, s obrazloženjem da je takav izbor stvar političke odluke i dogovora koji nisu u njegovoj nadležnosti. No, Tim je predložio da se, zbog zaostatka u prikupljanju sredstava, godišnje uplate obiju strana u nacionalne fondove odmah podignu na iznose predviđene scenarijem S2, koji predviđa produljenje životnog vijeka NEK do 2043. godine i zajedničko zbrinjavanje NSRAO i ING u zajedničkim postrojenjima. Početak skladištenja i odlaganja ING odgođeni su, u odnosu na referentni scenarij 1. revizije, za 20 godina zbog produljenja životnog vijeka dok početak odlaganja NSRAO u tome scenariju nije pomaknut.

Tekst Druge revizije Programa razgradnje NEK, dovršen u lipnju 2010. godine, potpisan je od svih predviđenih potpisnika (članovi Projektnog tima i direktori stručnih organizacija APO d.o.o. i ARAO d.o.o.). Dokument je dobio dodatnu oznaku, „1. verzija teksta“, zato što je bilo dogovoreno da ga prouči Stručni savjet (tijelo koje prilikom izrade Programa, između ostaloga, obavlja funkciju posredovanja između Projektnog tima i Međudržavnog povjerenstva) te eventualno predloži kakve ispravke i dopune

 

Stručni je savjet zatražio da se provedu određene izmjene Programa a, Projektni je tim, temeljem tih zahtjeva, izradio novu verziju dokumenta koja je dobila je naziv „2. revizija Programa razgradnje NEK, 2. verzija teksta“. Stručni savjet i Međudržavno povjerenstvo taj dokument nisu razmatrali te tako nije niti upućen na nezavisnu stručnu recenziju niti na formalno usvajanje kako je to predviđeno Ugovorom.

Ukupni ishod 2. revizije Programa razgradnje NEK je prikaz i analiza najizglednijih mogućih opcija, opisanih odabranim scenarijima, te njihovih vjerojatnih troškova i opcija za financiranje tih troškova.

Treća revizija Programa razgradnje NEK-a i Programa odlaganja RAO-a i ING-a iz NEK-a

Odluka o izradi Treće revizije Programa razgradnje Nuklearne elektrane Krško (NEK) (dalje PR rev. 3.) i Programa odlaganja radioaktivnog otpada (RAO) i istrošenog nuklearnog goriva (ING) iz Nuklearne elektrane Krško (dalje PO rev. 3.) donesena je na 10. sjednici Međudržavnog povjerenstva (MDP) u srpnju 2015. godine. Nakon potvrđivanja projektnih zadataka na 11. sjednici MDP-a u studenom 2017. godine, započela je izrada potpornih tehničkih studija i samih dokumenata PO rev. 3. i PR rev. 3. Na istoj sjednici MDP-a je imenovan Koordinacijski odbor za praćenje Treće revizije koji o tijeku izrade treba izvještavati nadležne ministre te izraditi prijedlog mogućeg zajedničkog rješenja zbrinjavanja nisko i srednje radioaktivnog otpada (NSRAO) iz NEK-a. Obje revizije programa izrađene su na engleskom jeziku i javno objavljene na stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

Na 10. sjednici Međudržavnog povjerenstva doneseni su zaključci bitni za nastavak projekta odnosno izradu dokumenata PO rev. 3. i PR rev. 3.:

 • potvrđeno je produljenje životnog vijeka NE Krško s 40 na 60 godina odnosno do 2043. godine,
 • potvrđena je izgradnja suhog skladišta ING-a na lokaciji NEK-a, čija izgradnja i rad predstavljaju operativni trošak elektrane,
 • suho skladištenje ING-a na lokaciji NE Krško do kraja pogonskog vijeka dio je zajedničkog rješenja odlaganja ING-a sukladno stavku 7. članka 10. Međudržavnog ugovora,
 • zbog novih okolnosti vezanih uz dugoročni pogon NEK-a, obustavljaju se sve aktivnosti na izradi Druge revizije Programa razgradnje NEK-a i odlaganja NSRAO-a i ING-a,
 • stručne organizacije se zadužuju da u roku od 3 mjeseca pripreme prijedlog projektnog zadatka za izradu 3. revizija PO-a te prijedlog projektnog zadatka za izradu 3. rev. PR-a,
 • uplate u hrvatski i slovenski fond za razgradnju ostaju na dosadašnjoj razini do okončanja izrade 3. rev. PR-a i 3. rev. PO-a.

3. rev. PO-a iz NEK-a s preliminarnom procjenom nominalnih troškova su izradile stručne organizacije Fond za financiranje razgradnje NEK-a i ARAO. U studenom 2017. godine postignuta je suglasnost da će se u njoj obraditi samo scenarij prema kojemu se hrvatska polovica NSRAO-a zbrinjava u Republici Hrvatskoj (sukladno Strategiji zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva i Nacionalnom programu provedbe Strategije zbrinjavanja RAO-a, II-a i ING-a - Program za razdoblje do 2025. godine s pogledom do 2060. godine), a slovenska se polovica NSRAO-a odlaže u Republici Sloveniji (sukladno slovenskoj Rezoluciji o nacionalnom programu zbrinjavanja RAO-a i ING-a od 2016. do 2025). Za zbrinjavanje ING-a Programom se predviđa zajednički (jedinstveni) scenarij sa suhim skladištem na lokaciji NEK-a te dubokim geološkim odlagalištem ING-a u RH ili RS. Za potrebe izrade PO-a, rev. 3., tijekom 2018. godine ugovorene su stručne potporne studije - "Analiza moguće podjele i preuzimanja pogonskog i dekomisijskog RAO iz NE Krško", "Revised Reference Scenario for Geological Disposal Facility in Hard Rock with Cost Estimation for its Implementation", "Revizija koncepcije zbrinjavanja RAO u Hrvatskoj", "Određivanje diskontne stope za utvrđivanje novčanog toka i prinosa na dugoročno ulaganje Fonda ".

Na osnovu odluke Međudržavnog povjerenstva da 3. rev. PR-a pripremi NEK d.o.o. u suradnji s ARAO-om i Fondom za financiranje razgradnje NEK, NEK je s tvrtkom Siempelkamp NIS Ingenieurgesellschaft mbH ugovorio izradu 3. rev. PR-a i svih potrebnih potpornih studija. U okviru toga provedena je revizija stručne podloge Preliminarnog dekomisijskog plana koji je izrađen 2010. godine (PDP, rev. 5), izrađen model diskontiranja i preliminarna procjena troškova razgradnje. 3. rev. PR-a i potporne studije i dokumenti koji su izrađeni za potrebe istog sadrže inpute za izradu 3. rev. PO-a.

Dokumenti PR rev. 3. i PO rev. 3. su nakon prevedene recenzije (recenziju je provela IAEA u okviru projekata tehničke pomoći (CRO9012 i SLO9019)) i prezentacije rezultata na 13. sjednici MDP-a u rujnu 2019. godine, usvojeni od strane Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskog Sabora te Vlade Republike Slovenije. Na toj sjednici je odlučeno da nema zajedničkog rješenja vezanog uz zbrinjavanje NSRAO-a iz NEK-a te je time svaka država dužna nastaviti razvijati i implementirati vlastito rješenje zbrinjavanja svoje polovice NSRAO-a iz NEK-a. Na 14. sjednici MDP-a u srpnju 2020. potvrđeni su 3. rev. PR-a i 3. rev. PO-a od strane Međudržavnog povjerenstva.

Po potvrđivanju 3. rev. PO-a i 3. rev. PR-a i proračune nominalnih i diskontiranih troškova za provedbu oba programa izradit će se konačna procjena anuiteta, odnosno prijedlog za izmjenu važeće Uredbe o iznosu, roku i načinu uplate sredstava za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško ("Narodne novine", br. 155/08).

Kontakt

Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško

Heinzelova 70a
10000 Zagreb

Tel: +385(0)1 3090 700
Fax: +385(0)1 3090 710

MB:2341808
MBS:80645483
OIB: 22388237533
RNO: 0065013

E-mail: info@fond-nek.hr

Sretan Božić i nova 2021. godina!

24.12.2020 Pročitaj više