Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško
Radnička cesta 47 HR-10000 Zagreb
EN HR

Zakonodavstvo za zbrinjavanje RAO i ING

Zakonodavstvo Republike Hrvatske

Međunarodne konvencije, ugovori i sporazumi koje je Republika Hrvatska potpisala vezane uz mirnodopsku primjenu nuklearne tehnologije su:

 1. Bečka konvencija o građanskoj odgovornosti za nuklearnu štetu („Narodne novine – Međunarodni ugovori„ br. 12/93 i 1/06)
 2. Zajednički protokol o primjeni Bečke konvencije i Pariške konvencije („Narodne novine – Međunarodni ugovori“ br. 12/93)
 3. Ugovor o neširenju nuklearnog oružja („Narodne novine – Međunarodni ugovori“ br. 12/93 i 5/01)
 4. Sporazum između Republike Hrvatske i Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) o primjeni garancija u svezi s Ugovorom o neširenju  nuklearnog oružja („Narodne novine – Međunarodni ugovori“ br. 13/94)
 5. Dodatni protokol uz Sporazum između  Republike Hrvatske i IAEA o primjeni garancija u svezi s Ugovorom o neširenju nuklearnog oružja („Narodne novine – Međunarodni ugovori“ br. 7/00)
 6. Konvencija o fizičkoj zaštiti nuklearnog materijala („Narodne novine – Međunarodni ugovori“ br. 12/93, 5/01 i 5/06)
 7. Konvencija o ranom  izvješćivanju o nuklearnoj nesreći („Narodne novine – Međunarodni ugovori“ br. 12/93 i 1/06)
 8. Konvencija o pomoći u slučaju nuklearne nesreće ili radiološke opasnosti („Narodne novine – Međunarodni ugovori“ br. 12/93 i 1/06)
 9. Konvencija o nuklearnoj sigurnosti („Narodne novine – Međunarodni ugovori“ br. 13/95)
 10. Zajednička konvencija o sigurnosti zbrinjavanja istrošenog goriva i sigurnosti zbrinjavanja radioaktivnog otpada („Narodne novine – Međunarodni ugovori“ br. 3/99)
 11. Revidirani dodatni sporazum o pružanju tehničke pomoći Vladi RH  od strane IAEA („Narodne novine – Međunarodni ugovori“ br. 9/97)
 12.  Statut Međunarodne agencije za atomsku energiju, IAEA („Narodne novine – Međunarodni ugovori“ br. 6/94, 8/00 i 1/06)

 

Ostali važni sporazumi i ugovori koje je Republika Hrvatska potpisala su:

 1. Sporazum između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o pravodobnoj razmjeni informacija u slučaju radiološke opasnosti („Narodne novine – Međunarodni ugovori“ br. 9/98)
 2. Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o pravodobnoj razmjeni informacija u slučaju radiološke opasnosti („Narodne novine – Međunarodni ugovori“ br. 11/99)
 3. Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uređenju statusnih i drugih pravnih odnosa vezanih uz ulaganja, iskorištavanje i razgradnju nuklearne elektrane Krško („Narodne novine – Međunarodni ugovori“ br. 9/02)
 4. Konvencija o povlasticama i imunitetima Ujedinjenih naroda i Konvencija o povlasticama i imunitetima specijaliziranih ustanova („Narodne novine – Međunarodni ugovori“ br. 12/93 , 10/99)
 5. Konvencija o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih pokusa („Narodne novine – Međunarodni ugovori“ br. 1/01)

 

Strategije i programi

 1. Strategija zbrinjavanja radioaktivnog otpada, istrošenih izvoda i iskorištenoga nuklearnog goriva („Narodne novine“ br. 125/14)
 2. Strategija radiološke i nuklearne sigurnosti za razdoblje 2017. – 2025. („Narodne novine“ br. 65/17)
 3. Nacionalni program provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva (Program za razdoblje do 2025. godine s pogledom do 2060. godine) (Odluka o donošenju Nacionalnog programa provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva Narodne novine“ br. 100/18)


Zakoni:

 1. Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti („Narodne novine“ br. 141/13, 39/15, 130/17 i 118/18)
 2. Zakon o Fondu za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva nuklearne elektrane Krško („Narodne novine“ br. 107/07)
 3. Zakon o prijevozu opasnih tvari („Narodne novine“ br. 79/07 i 70/17)
 4. Zakon o potvrđivanju Zajedničke konvencije o sigurnosti zbrinjavanja istrošenog goriva i sigurnosti zbrinjavanja radioaktivnog otpada („Narodne novine – Međunarodni ugovori“ br. 3/99 )
 5. Zakon o odgovornosti za nuklearnu štetu („Narodne novine“ br. 143/98 )
 6. Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 153/1378/15, 12/18 i 118/18)
 7. Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19)
 8. Zakon o gradnji („Narodne novine“ br. 153/13, 20/17 i 39/19)


Uredbe:

 1. Uredba o iznosu, roku i načinu uplate sredstava za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško ("Narodne novine" br. 155/08)
 2. Uredba o mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja te postupanjima u slučaju izvanrednog događaja ("Narodne novine" br. 24/18)


Pravilnici:

 1. Pravilnik o obrazovanju potrebnom za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja, primjenu mjera radiološke sigurnosti i upravljanje tehničkim procesima u nuklearnim postrojenjima („Narodne novine“ br. 42/18)
 2. Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o obrazovanju potrebnom za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja i primjenu mjera radiološke sigurnosti („Narodne novine“ br.  10/16)
 3. Pravilnik o zdravstvenim uvjetima izloženih radnika i osoba koje se obučavaju za rad u području izloženosti („Narodne novine“ br. 66/18)
 4. Pravilnik o uvjetima za primjenu izvora ionizirajućeg zračenja u svrhu medicinskog i nemedicinskog ozračenja („Narodne novine“ br. 42/18)
 5. Pravilnik o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja („Narodne novine“ br. 53/18)
 6. Pravilnik o obavješćivanju, registriranju i odobrenjima te prometu izvorima ionizirajućeg zračenja („Narodne novine“ br. 54/18)
 7. Pravilnik o uvjetima nuklearne sigurnosti za davanje suglasnosti za gradnju nuklearnog postrojenja („Narodne novine“ br. 36/16 i 79/16)
 8. Pravilnik o uspostavi programa osiguranja kvalitete u upravljanju nuklearnim postrojenjima („Narodne novine“ br. 29/17)
 9. Pravilnik o načinu i postupku nadzora prilikom uvoza ili izvoza materijala za koji postoji opravdana sumnja da je onečišćen radionuklidima ili sadrži radioaktivne izvore („Narodne novine“ br. 114/07)
 10. Pravilnik o kriterijima za klasificiranje podataka iz djelokruga Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost („Narodne novine“ br. 43/14)
 11. Pravilnik o visini naknada, vrstama i visini dodatnih troškova te načinu plaćanja za poslove koje obavlja Državni zavod za zaštitu od zračenja („Narodne novine“ br. 89/09)
 12. Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora za radiološku i nuklearnu sigurnost („Narodne novine“ br. 125/15)
 13. Pravilnik o opsegu i sadržaju Plana i programa mjera za slučaj izvanrednog događaja te izvješćivanja javnosti i nadležnih tijela („Narodne novine“ br. 123/12)
 14. Pravilnik o nadzoru i kontroli prekograničnog prijevoza radioaktivnog otpada i istrošenog goriva („Narodne novine“ br. 11/13)
 15. Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja i oduzimanja odobrenja za ambalažu za prijevoz radioaktivnih i nuklearnih materijala („Narodne novine“ br. 42/13 i 19/17)
 16. Pravilnik o popisu i sadržaju dokumenata za odobrenje nuklearnih djelatnosti („Narodne novine“ br. 29/17)
 17. Pravilnik o sadržaju zahtjeva za dobivanje suglasnosti za odobrenje za početak pokusnog rada nuklearnog postrojenja („Narodne novine“ br. 29/17)
 18. Pravilnik o izvješću o analizi sigurnosti za nuklearna postrojenja („Narodne novine“ br. 29/17)
 19. Pravilnik o ovlaštenim izvršiteljima na području nuklearne sigurnosti („Narodne novine“ br. 29/17)
 20. Pravilnik o vrednovanju lokacije za nuklearno postrojenje („Narodne novine“ br. 38/17)
 21. Pravilnik o sadržaju zahtjeva za dobivanje suglasnosti za početak ili prestanak rada ili razgradnju nuklearnog postrojenja („Narodne novine“ br. 47/17)
 22. Pravilnik o učestalosti, sadržaju, opsegu i načinu izvođenja povremenih sigurnosnih pregleda nuklearnih postrojenja („Narodne novine“ br. 94/17)
 23. Pravilnik o sadržaju, opsegu, načinu i učestalosti izvješćivanja o pogonu nuklearnog postrojenja („Narodne novine“ br. 94/17)
 24. Pravilnik o zbrinjavanju radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora („Narodne novine“ br. 12/18)
 25. Pravilnik o stručnjacima za zaštitu od ionizirajućeg zračenja („Narodne novine“ br. 36/18)
 26. Pravilnik o granicama ozračenja, preporučenom doznom ograničenju i procjenjivanju osobnog ozračenja („Narodne novine“ br. 38/18)
 27. Pravilnik o nuklearnom osiguranju („Narodne novine“ br. 38/18)
 28. Pravilnik o sadržaju te uvjetima, kriterijima i načinu odobravanja plana sanacije („Narodne novine“ br. 38/18)
 29. Pravilnik o ovlašćivanju stručnih tehničkih servisa za obavljanje poslova radiološke sigurnosti („Narodne novine“ br. 40/18)
 30. Pravilnik o praćenju stanja radioaktivnosti u okolišu („Narodne novine“ br. 40/18)


Planovi:

 1. Akcijski plan za radon ("Narodne novine" br. 118/18)

Kontakt

Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško

Heinzelova 70a
10000 Zagreb

Tel: +385(0)1 3090 700
Fax: +385(0)1 3090 710

MB:2341808
MBS:80645483
OIB: 22388237533
RNO: 0065013

E-mail: info@fond-nek.hr

Sretan Božić i nova 2021. godina!

24.12.2020 Pročitaj više