Akceleracija u Zagrebu 2,43, a na Čerkezovcu 0,49 m/s2

U ponedjeljak 28. prosinca 2020. godine u 6 sati i 28 minuta dogodio se potres magnitude 5.0 prema Richteru s epicentrom 12 kilometara jugozapadno od Siska, na dubini od 2 kilometara. Isto jutro, uslijedila su dva jača potresa, inteziteta 4.7 po Richteru i 4.1 po Richteru. U narednih 24 sata uslijedio je niz slabijih potresa, tu su svi navedeni bili dio predudara prije glavnog, koji se dogodio u utorak 29. prosinca u 12 sati i 19 minuta, magnitude 6.2 prema Richteru s epicentrom 5 kilometra jugozapadno od Petrinje, na dubini od 11 kilometara.

Potresi se mjere pomoću seizmografa i akcelerografa. Seizmograf je mjerni instrument kojim se automatski mjere i bilježe pomaci tla tijekom potresa, te jakost, smjer i vrijeme trajanja gibanja. Akcelerograf je seizmološki instrument kojim se bilježi ubrzanje (akceleracija) tla prilikom jakih potresa. Koristan je slučajevima kada je gibanje tla toliko snažno da ga osjetljivi seizmografi ne mogu pratiti.

Korištenjem podataka sa svih seizmoloških postaja u Hrvatskoj, izračunate su koordinate epicentra i dubina potresa. U tablici 1. prikazani su preliminarni podaci najjačih potresa (položaj, dubina, magnituda). Bitno je naglasiti da se radi o preliminarnim podacima, koji su podložni korekciji prilikom izrada kompleksnijih i detaljnijih analiza.

Na temelju akcelerograma određuju se parametri koji definiraju jačinu potresne pobude te su vrlo bitni za procjenu seizmičkog hazarda. Zapisi omogućuju analize kojima se opisuju, odnosno procjenjuju razine trešnje tla na određenoj lokaciji ovisno o parametrima potresa i lokalnim uvjetima tla. Zabilježeni akcelerogrami potresa bitan su dio građevinarskih analiza i koriste se za unaprjeđenje građevinskih propisa vezanih uz protupotresno projektiranje i gradnju, te verifikaciju potresne otpornosti postojećih građevina.

Maksimalna horizontalna akceleracija (PGA) je jednaka maksimalnom površinskom ubrzanju koje se javlja prilikom potresa na određenom mjestu. Odnosi se na maksimalni pomak (amplituda) zabilježen na akcelerogramu prilikom potresa. Potres se obično događa u 3 smjera. Zbog toga se PGA dijeli na vodoravnu i okomitu komponentu. Horizontalni PGA su općenito veći od onih u vertikalnom smjeru. Rezultati zapisa akcelerografa prikazani su u 3 akcelerograma, u kojem svaki predstavlja zapis za određeni smjer gibanja tla: gore-dolje (Z), sjever-jug (N) i istok-zapad (E). Analizom akcelerograma određene su maksimalne horizontalne akceleracije zabilježene na površini i prikazane kao udio ili postotak ubrzanja sile teže (g).

Preliminarnom analizom akcelerograma određene su maksimalne vrijednosti najveće horizontalne akceleracije zabilježene na površini lokacije Čerkezovac te na akcelerografima postavljenim na širem području Grada Zagreba. Vrijednosti maksimalnih horizontalnih akceleracija na području epicentra, te gradova Petrinja, Sisak i Glina nisu zabilježene, jer na navedenim područjima nema mjernih postaja.

Za potres magnitude ML=6.2 najveća vrijednost PGA na površini zabilježena je na komponenti istok-zapad (E), te iznosi 0.05g, tj. 0.4905m/s2. Takva akceleracija odgovara intenzitetu V-VI° EMS (Europska makroseizmička ljestvica, čiji stupnjevi odgovaraju stupnjevima Mercalli-Cancani-Siebergove (MCS) ljestvice), te ne uzrokuje strukturna oštećenja objekta, već može doći do pojave vrlo sitnih pukotina na zidovima.

Za potres magnitude ML=5.0 maksimalna vrijednost PGA na površini iznosi 0.01g, tj. 0.098m/s2, a zabilježena je na komponenti sjever-jug (N). Takva akceleracija odgovara intenzitetu III-IV °EMS te ne može uzrokovati nikakva oštećenja na objektima. Preliminarne analize seizmograma i akcelerograma nedavnih potresa s epicentrom kod Petrinje sa seizmografske postaje na lokaciji Čerkezovac donosimo vam u Izvješću Geofizičkog zavoda PMF-a.

Na području Grada Zagreba je postavljeno 6 akcelerografa, te se u tablici nalaze najveće zabilježene vrijednosti s lokacija. Tablica sa svim lokacijama akcelerografa te svim dobivenim podacima zabilježenih tijekom najjačih potresa nalaze se u izvješću Seizmološke službe PMF-a.

Za potres magnitude ML=6.2 najveća vrijednost PGA na površini zabilježena je na sjever-jug (N), te iznosi 0.247g, tj. 2.432m/s2. Takva akceleracija odgovara intenzitetu VII° EMS, te može stvoriti umjerena strukturna oštećenja objekta (uz pretpostavku da su građeni poštujući protupotresne propise). Kako se radi o vrijednosti koja je 2 puta veća u odnosu na druge postaje, može se zaključiti da je izmjerena vrijednost posljedica amplifikacije, tj. pojačavanja trešnje zbog utjecaja lokalnog tla i/ili topografije.

Za potres magnitude ML=5.0 maksimalna vrijednost PGA na površini iznosi 0.047g, tj. 0.4625 m/s2, zabilježena na komponenti sjever-jug (N). Takva akceleracija odgovara intenzitetu IV °EMS te ne može uzrokovati nikakva oštećenja na objektima.

Više informacija vezanih uz potrese i analizu podataka dobivenih na mjernim postajama možete pronaći na stranici Seizmološke službe PMF-a.

hrCroatian

Korištenjem stranice Fond za financiranje razgradnje NEK pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies). Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti neće Vam biti dostupne. Uporaba ‘kolačića’ (Cookie policy)

Skip to content