Demanti na članke medija Bosne i Hercegovine

Na portalu novinske agencije SRNA 30. siječnja 2020. godine objavljen je članak s netočnim tvrdnjama, koji Vam prenosimo u cijelosti, kao i demanti koji je navedenom portalu dostavio Fond za financiranje razgradnje NEK.

Demanti sličnog sadržaja dostavljen je na srodne članke sljedećim medijima: Glas Srpske, Nezavisne novine, Srpska Info i Blic.

Članak novinske agencije SRNA

Dostavljeni demanti Fonda za financiranje razgradnje NEK

Urbroj: 1-4/20-4-3/11
U Zagrebu, 06. veljače 2020.

SRNA a.d.
novinska agencija Republike Srpske Bijeljina
Sofke Nikolić 51
76300 BIJELJINA
REPUBLIKA SRPSKA
BOSNA I HERCEGOVINA
n/r glavnog i odgovornog urednika
srna@srna.rs

Predmet: Demanti na članak Novinske agencije SRNA od 30.01.2020. godine

Poštovani,

u skladu s članom 5. i članom 7. Kodeksa za štampu i online medije BiH Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini dostavljamo Vam u nastavku odgovor na članak pod nazivom „Građani se obraćaju međunarodnoj agenciji za atomsku energiju“ objavljen na Vašem portalu www.srna.rs 30. siječnja 2020. godine.

U tekstu članka navodi se da je lokacija izabrana uz kršenje hrvatskih propisa i međunarodnih konvencija, te da je bila najlošije rangirana prilikom bodovanja potencijalnih lokacija. Buduća lokacija uspostave Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada izabrana je odlukom Hrvatskog sabora (Program prostornog uređenja, NN br. 50/99) i Vlade Republike Hrvatske (Nacionalni program provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva, NN br. 100/18). Lokacija zadovoljava sve potrebne kriterije za zbrinjavanje nisko i srednje radioaktivnog otpada.

Navod da javnost, kako ona u Hrvatskoj, a pogotovo u BiH, nije konzultirana na način utvrđen hrvatskih i međunarodnim propisima i konvencijama apsolutno je neistinita. Tijekom 2015. i 2016. godine provedeno je niz komunikacijskih aktivnosti s ciljem informiranja javnosti, a poseban naglasak bio je na komunikacijske aktivnosti vezano uz provedbu Strateške procjene utjecaja Nacionalnog programa na okoliš. Dio samog postupka provedbe Strateške procjene bilo je i uključivanje dionika u proces. Kao jedan od ključnih dionika prepoznati su i predstavnici Novog Grada u Bosni i Hercegovini, te su s njima provedene potrebne komunikacijske aktivnosti. Također, u okviru javnih rasprava održana su i tri javna izlaganja u Zagrebu i Dvoru na kojima su sudjelovali predstavnici Bosne i Hercegovine. Čitav proces je dokumentiran i javno objavljen na internetskim stranicama bivšeg Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost (danas na stranicama Ministarstva unutarnjih poslova).

Iako smo ranije slali demanti na tvrdnju o ugrožavanju 300.000 stanovništva, ponovno je objavljena ista tvrdnja u Vašem članku koja je apsolutno netočna. Stoga Vam ponovno šaljemo ispravak ovog navoda. Skladišta u kojima se zbrinjava nisko i srednje radioaktivni otpad ne predstavljaju nikakvu opasnost za okolno stanovništvo, uz uvjet da se grade i nadziru u skladu s najboljom svjetskom praksom. Prije skladištenja radioaktivni otpad prolazi niz postupaka (obrada, stabilizacija, isušivanje, kondicioniranje, pakiranje, i sl.) kojima se postiže da paketi budu na najvišoj razini svih sigurnosnih aspekata i u skladu s najboljim svjetskim praksama. Prethodna obrada i pakiranje u licencirane spremnike garancija su da nema mogućnosti migracije radioaktivnog otpada u okoliš, te također da nema zračenja izvan objekta u kojem su spremnici pohranjeni. Skladište se nadzire 24 sata na dan, a državno regulatorno tijelo provodi obvezne inspekcijske nadzore radioaktivnog otpada u skladištu.

Zbog svega navedenog tražimo da objavite ispravak netočnih navoda i insinuacija na isti način na koji je objavljen članak na koji se referiramo i u cjelovitom obliku.

S poštovanjem,

direktor Fonda
Hrvoje Prpić, dr. med., MBA

Dostaviti:

naslovu,
Ured direktora,
pismohrana.

hrCroatian
Skip to content