Donesen Nacionalni program

Vlada Republike Hrvatske donijela je Nacionalni program provedbe Strategije zbrinjavanja RAO-a, II-a i ING-a u RH na prijedlog Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost temeljem Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti („Narodne novine“ br. 141/13, 39/15) i Direktive 2011/70/Euratom na 124. sjednici održanoj 9. studenog 2018. godine.

Nacionalni program jasno prepoznaje obveze koje ima Republika Hrvatska, a koje su rezultat aktivnosti i rada s izvorima ionizirajućeg zračenja u medicini, industriji, znanosti i energetici koje su se događale u prošlosti, događaju se danas, a koje će se događati i u budućnosti. Također prepoznate su obveze koje Hrvatska ima kao suvlasnik Nuklearne elektrane Krško i zbog ispunjavanja obveza Republike Hrvatske iz Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uređenju statusnih i drugih pravnih odnosa vezanih uz ulaganje, iskorištavanje i razgradnju Nuklearne elektrane Krško (“Narodne novine – Međunarodni ugovori”, br. 9/02).

Nacionalni program je u razdoblju do 2025. fokusiran na ostvarenje sljedećih ciljeva iz Strategije zbrinjavanja RAO-a, II-a i ING-a:

  • sanaciju lokacija s prirodnom radioaktivnosti (Kutina, Kaštela, Plomin),
  • uspostavu Centra za zbrinjavanje RAO-a sa:
    • skladištem za institucionalni RAO i II,
    • skladištem za nisko i srednje radioaktivni otpad iz NE Krško.

Za uspostavu Centra za zbrinjavanje RAO-a zadužen je Fond za financiranje razgradnje NEK Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti („Narodne novine“ br. 141/13, 39/15, 130/17).

Odluku Vlade RH o donošenju Nacionalnog programa možete preuzeti ovdje. Nacionalni program provedbe Strategije zbrinjavanja RAO, II i ING možete preuzeti na stranicama MUP-a.

hrCroatian
Skip to content