Privacy policy

VODITELJ OBRADE:

Fund for financing the decommissioning of the Krško Nuclear Power Plant and the disposal of Krško NPP radioactive waste and spent nuclear fuel
Adresa: Ulica Vjekoslava Heinzela 70A, 10000 Zagreb
email: info@fond-nek.hr
tel: +385(0)1 3090 700, Fax: +385(0)1 3090 710

PODACI O SLUŽBENIKU ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Tel: 385(0)1 3090 700, email: dpo@fond-nek.hr,  adresa: Ulica Vjekoslava Heinzela 70A, 10000 Zagreb

SVRHA I PRAVNI TEMELJI ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

Vaše osobne podatke obrađujemo u svrhu izvršavanja službenih zadaća Fonda u smislu  članka 6. stavka 1. točke (e) UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ ( u nastavku Opće uredba).

Naše zadaće uključuju sljedeće:

 • Provedba odredbi Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva koje se odnose na poslove zbrinjavanja RAO-a i ING-a iz NE Krško.
 • Učinkovito ulaganje kojim nastojimo očuvati i povećati vrijednost sredstava tako da se osigura njihova dostatnost za razgradnju NE Krško i zbrinjavanje RAO-a i ING-a.

Vaše osobne podatke obrađujemo ispunjavajući svoje pravne obveze u smislu članka 6. stavka 1. točke (c) Opće uredbe u svrhu:

 • Zaposlenja u Fondu,
 • Odgovaranja na upite zainteresiranih strana,
 • Podmirenja obveza proizašlih iz poslovnog odnosa.

Vaše osobne podatke obrađujemo temeljem legitimnog interesa u smislu članka 6. stavka 1. točke (f) Opće uredbe u svrhu:

 • Videonadzora sa svrhom zaštite osoba i imovine.

Za obrade osobnih podataka koje se temelje na privoli, dana privola se u svakom trenutku može povući kontaktiranjem službenika za zaštitu osobnih podataka pisanim putem na adresu elektroničke pošte: email: dpo@fond-nek.hr ili putem obične pošte na adresu ulica Vjekoslava Heinzela 70A, 10000 Zagreb.

VAŠA PRAVA U VEZI OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Pravo na pristup osobnim podacima

Imate pravo na pristup osobnim podacima koje prikupljamo o vama i možete zatražiti pristup osobnim podacima, te informacije o svrsi obrade osobnih podataka, o kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju, o primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, o predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni. Pristup osobnim podacima može biti ograničen samo u slučajevima propisanim pravom Unije ili nacionalnim zakonodavstvom odnosno kada se takvim ograničenjem poštuje bit temeljnih prava i sloboda drugih. Kako biste ostvarili svoje pravo na pristup osobnim podacima pošaljite nam zahtjev za pristup osobnim podacima pisanim putem.

Pravo na ispravak osobnih podataka

Ako su vaši osobni podaci netočni i nepotpuni, imate pravo od nas tražiti ispravak i dopunu osobnih podataka.

Kako biste ostvarili svoje pravo na ispravak osobnih podataka pošaljite nam zahtjev za ispravkom osobnih podataka pisanim putem.

Pravo na brisanje

Imate pravo tražiti brisanje svojih osobnih podataka.

Vaši će osobni podaci biti obrisani ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

 • osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni,
 • povukli ste privolu na kojoj se obrada temelji i ne postoji druga pravna osnova za obradu,
 • uložili ste prigovor na obradu te ne postoje jači legitimni razlozi za obradu,
 • osobni podaci nezakonito su obrađeni,
 • osobni podaci moraju se brisati radi poštovanja pravne obveze iz prava Unije ili prava države članice kojem podliježe Fond,
 • osobni podaci prikupljeni su u vezi s ponudom usluga informacijskog društva.

Kako biste ostvarili svoje pravo na brisanje osobnih podataka pošaljite nam zahtjev za brisanjem osobnih podataka pisanim putem.

Pravo na ograničenje obrade osobnih podataka

Imate pravo ishoditi ograničenje obrade vaših osobnih podataka ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

 • osporavate točnost osobnih podataka,
 • obrada je nezakonita, a protivite se brisanju osobnih podataka,
 • ako se osobni podaci moraju čuvati zbog  postavljanja, ostvarivanja ili obrane vaših pravnih zahtjeva,
 • uložili ste prigovor na obradu vaših osobnih podataka.

Kako biste ostvarili svoje pravo na ograničenje obrade osobnih podataka pošaljite nam zahtjev za ograničenjem obrade osobnih podataka pisanim putem.

Pravo na prenosivost

Imate pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na vas, a koje ste nam pružili, u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade bez ometanja od naše strane ako se obrada temelji na privoli ili na ugovoru i ako se obrada osobnih podataka provodi automatiziranim putem.

Kako biste ostvarili svoje pravo na prenosivost osobnih podataka pošaljite nam zahtjev za prenosivost osobnih podataka pisanim putem.

Pravo na prigovor i automatizirano pojedinačno donošenje odluka

U svakom trenutku imate pravo uložiti prigovor na obradu svojih osobnih podataka, uključujući izradu profila.

Kako biste ostvarili svoje pravo na prigovor i automatizirano pojedinačno donošenje odluka pošaljite nam prigovor pisanim putem.

Kako biste ostvarili svoja prava, obratite nam se pisanim putem na:

dpo@fond-nek.hr ili  putem obične pošte na adresu Ulica Vjekoslava Heinzela 70A, 10000 Zagreb

Na vaš ćemo zahtjev odgovoriti u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva.

Po potrebi, rok će se produljiti za dodatna dva mjeseca, uzimajući u obzir složenost i broj zahtjeva.

Pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu

Ako smatrate da su vam povrijeđena prava na zaštitu osobnih podataka, možete se obratiti Agenciji za nadzor osobnih podataka:

KATEGORIJE PRIMATELJA

Primatelji osobnih podataka prema članka 6. stavka 1. točke (c) Opće uredbe su institucije s kojima se podaci razmjenjuju zbog zaposlenja u Fondu.

Primatelj osobnih podataka prema članka 6. stavka 1. točke (f) Opće uredbe je najmodavac Fonda.

Pružateljima informacijsko-komunikacijskih rješenja i usluga, a koji djeluju kao izvršitelji obrade Fonda možemo proslijediti vaše osobne podatke. S tim izvršiteljima obrade sklopljeni su ugovori o poslovnoj suradnji, kao i ugovori o obradi osobnih podataka, te oni bez naloga Fonda ne mogu ni obrađivati ni prosljeđivati vaše osobne podatke.

RAZDOBLJE POHRANE OSOBNIH PODATAKA

Vaši osobni podaci čuvaju se onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju. Nakon što je prestala svrha u koju su vaši osobni podaci prikupljeni, iste više ne koristimo, te oni ostaju u našem sustavu pohrane i čuvamo ih koliko nas obvezuju zakonski propisi o čuvanju arhivskog gradiva.

IZMJENE POLITIKE PRIVATNOSTI

Politika privatnosti bit će izmijenjena kada to smatramo nužnim. O svim izmjenama politike bit ćete pravovremeno obaviješteni putem ove internetske stranice u skladu s načelom transparentnosti.

en_USEnglish
Skip to content