Izvješće o IAEA-inom Poslanstvu u Hrvatskoj

Republika Hrvatska, kao punopravna članica Europske unije i Međunarodne agencije za atomsku energiju, obavezna je svakih deset godina provesti samoprocjenu domaćeg zakonodavnog okvira i nadležnih tijela te osigurati međunarodni pregled radi kontinuiranog poboljšanja radiološke i nuklearne sigurnosti. Stoga se, na zahtjev Vlade Republike Hrvatske, IAEA-ino Poslanstvo sastalo s predstavnicima Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost (DZRNS) kako bi proveli reviziju regulatornog okvira (Integrated Regulatory Review Services, IRRS). Međunarodni tim stručnjaka za nuklearnu sigurnost održao je niz sastanaka i s predstavnicima organizacija koje imaju odgovornost za radiološku zaštitu u Hrvatskoj kako bi usporedili hrvatski regulatorni okvir sa IAEA-nim sigurnosnim standardima te razmijenili znanja, informacije i iskustva.

Izvršen je pregled u područjima:

odgovornosti i funkcije Vlade,
opća nuklearna sigurnost,
odgovornosti i funkcije regulatornog tijela,
sustav upravljanja regulatornim tijelom,
aktivnosti regulatornog tijela, uključujući odobrenja, reviziju i procjenu, inspekcije i proces izvršenja,
razvoj i sadržaj propisa i uputa,
sustav pripravnosti,
radiološka zaštita izloženih radnika,
radiološka zaštita pacijenata,
kontrola izloženosti javnosti i okoliša,
upravljanje radioaktivnim otpadom i razgradnja nuklearnih objekata.

IRRS tim obavio je pregled nad nacionalnim okvirom za sigurnost, regulatornu infrastrukturu i regulatorni nadzor svih objekata i aktivnosti koje su regulirane u Hrvatskoj. Dodatno, raspravljalo se i o aktualnim temama specifičnim za Republiku Hrvatsku, reviziji zona planiranja sustava pripravnosti te implementaciji strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada.

Ravnatelj Zavoda izložio je trenutnu situaciju i predstavio aktivnosti vezane uz Strategiju zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva. Strategija se bavi postojećim inventarom, budućim količinama iskorištenih izvora i radioaktivnog otpada, radioaktivnim otpadom iz Nuklearne elektrane Krško, otpadom generiranim tijekom razgradnje Nuklearne elektrane Krško te istrošenim nuklearnim gorivom. Također, bavi se saniranjem lokacija na kojima se nalaze veće količine materijala koje prirodno sadrže povišenu koncentraciju radioaktivnih materijala. Strategija ističe potrebu za razvojem i izgradnjom jedinstvenog nacionalnog Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada. Poslanstvo IAEA istaknuo je potrebu za:

provođenjem regulatorne uloge u provedbi Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva;
ocjenom predloženih lokacija za buduće skladište radioaktivnog otpada i potrebu za novom sigurnosnom procjenom;
razvojem sigurnosne analize i kompetencija komunikacije s javnošću te uključivanje međunarodnih stručnjaka;
razvojem sveobuhvatnog regulatornog okvira i pravilnika za skladište radioaktivnog otpada;
razvojem kriterija za prihvat radioaktivnog otpada u budućem skladištu radioaktivnog otpada.

Tijekom posjeta, Poslanstvo je posjetilo i bolnicu KBC Sestre milosrdnice, tvrtku ZIT Zavod za zavarivanje, ispitivanje i tehnologiju d.o.o. te Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada (IMI). Time je IRRS tim dobio priliku pratiti praksu prilikom inspekcija i sastanaka s ovlaštenim osobama koje provede inspektori DZRNS-a.

Zaključci:

Republika Hrvatska uspostavila je DZRNS kao učinkovito, nezavisno regulatorno tijelo koje je Zakonom o nuklearnoj i radiološkoj sigurnosti ovlašteno izvršavati svoje regulatorne obveze i funkcije u skladu sa IAEA-nim standardima,
Republika Hrvatska aktivni je sudionik međunarodnih aktivnosti na području nuklearne sigurnosti,
Republika Hrvatska donijela je nacionalnu strategiju zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva.

U sklopu misije prepoznata su i područja u kojima su potrebna unaprjeđenja kako bi se poboljšalo funkcioniranje i rad DZRNS:

revizija i jačanje vladinog, pravnog i regulatornog okvira kako bi se dosljedno pratili IAEA-ini standardi, posebno u uspostavljanju i provođenju svih regulatornih procesa;
osiguravanje dostatnog broja zaposlenika i financijskih izvora za učinkovito provođenje regulatornih dužnosti i odgovornosti;
kontinuirano ulaganje u usavršavanje znanja i kompetencija zaposlenika;
uspostavljanje integriranog (sveobuhvatnog) sustava upravljanja kako bi se postigla stabilnost i dosljednost regulatorne kontrole (u sustav trebaju biti uključeni procesi i procedure za ovlaštenja, revizije i procjene, inspekcije, provedbu, sustav pripravnosti i odgovor na nuklearne nesreće);
poboljšanje zaštite pacijenata, u suradnji s Ministarstvom zdravlja.

Nakon provedenog pregleda, Poslanstvo je pripremilo niz preporuka i sugestija kako bi se unaprijedio rad nacionalnog regulatornog tijela. U skladu s tim dokumentom, DZRNS će razmotriti izmjene i dopune Plana aktivnosti koji su dio izvješća o samoprocjeni. Tako pripremljen Plan aktivnosti bit će baza za nacionalni projekt koji se sufinancirati IAEA kroz Program tehničke suradnje.

hrCroatian
Skip to content