Objavljen javni natječaj za imenovanje direktora Fonda

Na temelju članka 8. stavka 3. Zakona o Fondu za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško („Narodne novine“, br. 107/07.), Upravni odbor Fonda za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje direktora Fonda

Urbroj: 1-2/22-1-1/1

I. Za direktora Fonda može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

 • hrvatsko državljanstvo i prebivalište u Republici Hrvatskoj,
 • najmanje visoka stručna sprema (završeni preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij),
 • najmanje četiri godine radnog iskustva na radnim mjestima koja odgovaraju ili su u vezi s djelatnostima Fonda,
 • aktivno znanje engleskoga jezika,
 • dokazane stručne, radne i organizacijske sposobnosti za obavljanje poslova direktora Fonda,
 • da nema zapreka za imenovanje iz točke II. ovoga natječaja.

II. Za direktora Fonda ne može biti imenovana osoba koja je:

 • pravomoćno osuđena za kazneno djelo koje je čini nedostojnom obavljanja dužnosti direktora Fonda,
 • član uprave ili nadzornog odbora bilo kojeg društva za upravljanje investicijskim fondovima,
 • član uprave ili nadzornog odbora depozitne banke Fonda,
 • član bilo kojih drugih oblika udruženja pravnih ili fizičkih osoba koji bi ga mogli dovesti u sukob interesa.

III. Direktor Fonda imenuje se na vrijeme od četiri godine, uz mogućnost ponovnog imenovanja. Direktor Fonda zaključuje ugovor o radu kojim se podrobnije određuju prava i obveze direktora Fonda iz radnog odnosa, kao i druga prava i obveze za vrijeme trajanja ugovora o radu.

IV. Uz pisanu prijavu kandidati za direktora Fonda dužni su priložiti:

 • životopis, s detaljnim opisom dosadašnjeg rada,
 • presliku domovnice,
 • uvjerenje o prebivalištu, ne starije od 3 mjeseca ili preslika osobne iskaznice,
 • original ili ovjerenu presliku diplome,
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od dana objave natječaja,
 • dokaz o aktivnom znanju engleskog jezika,
 • original ili ovjerena preslika uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi istražni, odnosno kazneni postupak, ne starijeg od 6 mjeseci,
 • izjavu da nema zapreka za imenovanje iz točke II. ovoga natječaja,
 • kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja na temelju posebnog zakona, u prijavi su dužni pozvati se na to pravo, dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa, te dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod prethodnog poslodavca.

V. Na javni natječaj se mogu javiti kandidati oba spola. U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, broj mobitela i adresa e-pošte). Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

VI. Prijave na natječaj, zajedno s traženom dokumentacijom, dostavljaju se u roku od 15 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško, Ulica Vjekoslava Heinzela 70a, 10000 Zagreb, s naznakom: »Natječaj za imenovanje direktora Fonda za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško – ne otvarati«.

VII. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje ne podnesu pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj, o čemu im se dostavlja pisana obavijest.

VIII. Fond može pozvati kandidate na testiranje, koje se može sastojati od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora s kandidatima, o čemu će biti pravodobno obaviješteni.

IX. U slučaju kada nijedan kandidat nije postigao zadovoljavajuće rezultate na provedenom testiranju i/ili intervjuu donijeti će se odluka o obustavljanju provedbu postupka javnog natječaja.

X. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem.

direktor Fonda
Hrvoje Prpić, dr. med., MBA

Javni natječaj za imenovanje direktora Fonda objavljen je do 10. ožujka 2022. god. na stranicama Narodnih novina pod rednim brojem NN 22/2022.

hrCroatian
Skip to content