Objavljen javni natječaj za radno mjesto Specijalist u Odjelu odnosa s javnošću

Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško raspisuje 

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto

Specijalist u Odjelu odnosa s javnošću

Urbroj:

Opis radnog mjesta:

 • izrada, dorada, održavanje i ažuriranje internetskih stranica Fonda,
 • izrada, dorada, održavanje i ažuriranje društvenih mreža,
 • izrada grafičkih priprema, idejnih rješenja i vizuala,
 • izrada audio-vizualnih materijala, infografika, animacija,
 • poslovi prema odluci, nalogu i uputama direktora i Voditelja odjela odnosa s javnošću Fonda sukladno stečenoj stručnoj spremi, znanju i sposobnostima izvršitelja.

Uvjeti:

 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij od najmanje 3 godine (VŠS) ili sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij (VSS) ili završena srednja škola u četverogodišnjem trajanju (SSS),
 • znanje engleskog jezika,
 • znanje rada na računalu, 
 • najmanje 1 godina rada na srodnim poslovima.

Prednost pri zapošljavanju:

 • iskustvo u grafičkom dizajnu,
 • iskustvo u izradi i održavanju web stranica,
 • iskustvo u održavanju i vođenju društvenih mreža,
 • rad u programima iz Creative Clouda (Photoshop, Illustrator i sl.). 

Ugovor o radu sa odabranim kandidatom/kandidatkinjom sklapa se na neodređeno puno radno vrijeme, s probnim rokom u trajanju od 6 mjeseci. 

U pisanoj prijavi na natječaj kandidati/kandidatkinje trebaju navesti osobne podatke (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela i e-mail adresa).

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu,
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima, odnosno poslovima u odgovarajućoj stručnoj spremi i struci (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranja, ili drugi dokaz iz kojeg je vidljivo na kojim poslovima je kandidat/kandidatkinja radio/la), – dokaz o završenom stupnju obrazovanja (presliku svjedodžba ili diplome),
 • potvrdu o nekažnjavanju,
 • pisani dokaz o znanju engleskog jezika (ako isti posjeduje),
 • pisani dokaz o znanju rada na računalu (ako isti posjeduje).

Ukoliko je kandidat/kandidatkinja mijenjao/la prezime, a dostavlja dokumentaciju sa starim prezimenom, potrebno je dostaviti dokaz o promjeni prezimena.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata/kandidatkinje predočit će se izvornik. Priložene isprave se ne vraćaju.

U skladu s člankom 13. st. 3. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, broj 82/08.,125/11., 20/12., 138/12., 69/17.) na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova koje ispunjavaju propisane uvjete.

Kandidat/kandidatkinja koji/a ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u pisanoj prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i dostaviti dokaze koji potvrđuju njegove/njezine navode i tada ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kandidatkinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17., 98/19., 84/21.), i članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“, broj 84/21.), uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan/a je priložiti i dokaze o ispunjavanju uvjeta prednosti prema popisu koji je dostupan na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja putem sljedeće poveznice: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/843.

Kandidat/kandidatkinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13.,152/14., 39/18., 32/20.), uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan/a je priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kandidatkinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 94/01., 103/03., 148/13., 98/19.), uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan/a je priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Prijave s prilozima se podnose poštom na adresu: Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško, Zagreb, Ulica Vjekoslava Heinzela 70a, ili na email: andreja.mamic@fond-nek.hr, s naznakom : “Za javni natječaj specijalist”.

Rok za dostavu prijava s prilozima na navedene adrese je 24.12.2023. godine.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Kandidat/kandidatkinja koji/a nije podnio/jela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku natječaja.

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“, broj 42/18.) smatra se da je prijavom na natječaj kandidat/kandidatkinja dao/la privolu za obradu svih osobnih podataka iz natječajne dokumentacije, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja ovog natječaja.

Fond može pozvati kandidata/kandidatkinju na testiranje koje se može sastojati od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kandidatkinja (pisani dio testiranja) i razgovora s kandidatima/kandidatkinjama o čemu će ih pravodobno obavijestiti.

Izabrani kandidat/kandidatkinja bit će pozvan/na da u primjerenom roku, a sklapanja ugovora o radu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz natječaja. Nedostavljanje istih smatrat će se odustankom od sklapanja ugovora o radu.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni e-poštom koju navedu u prijavi. Obavijest o izboru kandidata/kandidatkinje objavljuje se na mrežnoj stranici Fonda. 

Fond zadržava pravo poništiti natječaj, odnosno ne prihvatiti niti jednu prijavu za zasnivanje radnog odnosa. Obavijest o poništenju natječaja ili neprihvaćanju ijedne prijave ili manjeg broja prijava (ako je to primjenjivo) objavljuje se na mrežnoj stranici Fonda, u roku od 30 dana od dana završetka natječaja. 

direktor Fonda
mr. sc. Josip Lebegner

hrCroatian
Skip to content