Objavljena Odluka o odabiru za Grupu 1. poslova

U postupku javne nabave za Izradu dokumentacije i provedbu aktivnosti za ishođenje dozvola za izgradnju Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada sklapanje ugovora nije provedeno zbog zaprimljene žalbe na postupak.

Rješenjem Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave KLASA: UP/II-034-02/20-01/714, URBROJ: 354-01/20-9  poništene su Odluke o odabiru za Grupu 1. i 3. poslova prema Dokumentaciji za nadmetanje – Usluga provedbe istražnih radova na planiranoj lokaciji Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na području Čerkezovca (Grupa 1.), te uslugu izrade projektne dokumentacije, sigurnosnih analiza i studije utjecaja na okoliš za potrebe uspostave Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada (Grupa 3.).

Prvobitna odluka o odabiru za Grupu 1. poslova poništena je, a odabrani ponuditelj eliminiran iz daljnjeg nadmetanja, te je proveden postupak provjere podataka za drugorangiranu ponudu. Po provedenom postupku provjere donesena Odluka o odabiru objavljena je na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave.

Postupanje prema Rješenju DKOM-a vezano uz Grupu 3. je u tijeku.

hrCroatian
Skip to content