Objavljena Odluka o odabiru za Grupu 3. poslova

Rješenjem Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave Klasa: UP/II-034-02/21-01/1115 od 25. siječnja 2022. godine poništena je Odluka o odabiru za Grupu 3 poslova prema Dokumentaciji za nadmetanje za Izradu dokumentacije i provedbu aktivnosti za ishođenje dozvola za izgradnju Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada  – Usluga izrade projektne dokumentacije, sigurnosnih analiza i studije utjecaja na okoliš za potrebe uspostave Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada.

Slijedom rješenja Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, ponovljen je postupak analize te je sastavljen Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda i odabran je ponuditelj koji je udovoljio kriterijima za odabir ponude za Grupu 3. poslova prema Dokumentaciji za nadmetanje za uslugu izrade projektne dokumentacije, sigurnosnih analiza i studije utjecaja na okoliš za potrebe uspostave Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada.

Odluka o odabiru objavljena je na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave.

hrCroatian
Skip to content