Polugodišnji izvještaj mjerenja radioaktivnosti

Nakon polugodišnjih uzorkovanja i mjerenja na terenu, pripreme i analize uzetih uzoraka za potrebe mjerenja radioaktivnosti za definiranje nultog (postojećeg) stanja izvršitelji usluge pripremili su Polugodišnji izvještaj s preliminarnim rezultatima. U Polugodišnjem izvještaju opisana je provedba monitoringa s naznakom odstupanja od planiranog, korištene metode (način uzimanja i pripreme uzoraka i način mjerenja, odnosno analitičke metode korištene prilikom detekcije radionuklida), dan je popis i osnovne karakteristike korištene mjerne opreme i tablični prikazi rezultata ispitivanja u zasebnim cjelinama u skladu sa strukturom planiranog monitoringa. U izvještaju su navedena područja i lokacije uzorkovanja s GPS koordinatama te kartogrami s ucrtanim lokacijama uzorkovanja.

U periodu od rujna 2020. do ožujka 2021. godine prikupljeno je: 50% planiranih uzoraka površinskih voda i sedimenta iz površinskih voda, 27% bunarskih i vodovodnih voda, 52% uzoraka tla, 59% uzoraka hrane, 15% uzoraka pčelinjih proizvoda, 100% uzoraka divljači, 90% organizama šumskih sustava, 27% uzoraka riba iz površinskih voda te po 33% uzoraka zraka i oborina. U prvih 6 mjeseci nisu nađeni uzorci obraštaja (algi) iz površinskih voda. Također nisu prikupljeni uzorci podzemnih voda na lokaciji, jer još nisu počela bušenja niti postavljeni piezometri.

U navedenom razdoblju postavljeni su pasivni dozimetri na 50 lokacija (očitavaju se svakih 6 mjeseci), totalizator za prikupljanje atmosferskih precipitata (oborina) i postaja za uzorkovanje zraka na lokaciji Centra. Od planiranih mjerenja i analiza u 6 mjeseci provedeno je: trenutno mjerenje brzine doze na 31 lokaciji in situ, gama spektrometrija (određivanje koncentracija aktivnosti gama emitera prema zadanoj listi radionuklida) u 49% uzoraka, određivanje ukupne beta aktivnosti u 35% uzoraka, određivanje tricija u 45% uzoraka te određivanje stroncija u 52% uzoraka.

Mjerenja koncentracija aktivnosti/masenih aktivnosti u svim uzorcima obuhvatila su sve radionuklide prema listi u tehničkim specifikacijama (ukupno više od 30 zadanih radionuklida). U tablicama Polugodišnjeg izvještaja su za svaki analizirani uzorak prikazane masene aktivnosti samo izmjerenih radionuklida i ostalih izmjerenih parametara s pripadnom mjernom nesigurnosti. Koncentracije ostalih radionuklida bile su ispod graničnih vrijednosti detekcije, koje su za potrebe ovog projekta postavljene vrlo nisko.

U zaključku iz Polugodišnjeg izvješća, sukladno do sada dobivenim preliminarnim rezultatima, sve izmjerene vrijednosti brzine doze, odnosno aktivnosti/masene aktivnosti radionuklida u uzorcima prikupljenim u prvom polugodištu značajno su ispod propisanih granica. Procjena primljene doze za pojedinca iz postojećih izvora provest će se nakon što budu završene sve planirane analize i mjerenja.

Ali krenimo od početka. Fond je temeljem mjera i programa zaštite okoliša propisanih u sklopu strateške procjene utjecaja na okoliš za Nacionalni program i za potrebe procjene utjecaja na okoliš i analize sigurnosti u kolovozu 2020. godine ugovorio uslugu mjerenja radioaktivnosti za definiranje nultog (postojećeg) stanja na lokaciji Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada i na području Općine Dvor s procjenom doze za pojedinca sa zajednicom ponuditelja: Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada (IMI)Institut Ruđer Bošković (IRB) i Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Zajednica ponuditelja započela je s uzorkovanjima i mjerenjima na terenu 1. rujna 2020. godine sukladno usuglašenom okvirnom terminskom planu. Mjerenja brzine doze, koncentracije radionuklida (primarno gama emitera) te određivanje ukupne beta aktivnosti, tricija i stroncija-90 provode samo akreditirani i ovlašteni laboratoriji IMI-ja i IRB-a.

Ugovorom su planirana uzorkovanja, mjerenja i analize:

 • 40 uzoraka površinskih voda na 10 lokacija,
 • 148 uzoraka sedimenta iz površinskih voda na 37 podlokacija (ukupno 40 zbirnih uzoraka),
 • 12 uzoraka obraštaja (alge) sa 6 lokacija površinskih voda,
 • 44 uzorka bunarske i vodovodne vode sa 32 lokacije,
 • 60 zbirnih uzoraka tla (sa 60 lokacija),
 • 24 uzoraka riba sa 6 lokacija površinskih voda,
 • 16 uzoraka divljači sa 4 područja,
 • 120 uzoraka hrane biljnog i animalnog porijekla s poljoprivrednih gospodarstava, odnosno OPG-ova,
 • 42 uzorka pčelinih proizvoda (med, pelud, propolis) sa 7 lokacija pčelinjaka,
 • 110 uzoraka organizama šumskih ekosustava (gljive, kesten i drugih šumski plodovi),
 • po 12 zbirnih mjesečnih uzoraka filtera zračne pumpe i oborina sa lokacije Centra,
 • 8 uzoraka podzemnih voda sa lokacije Centra,
 • mjerenje trenutne brzine doze na 60 lokacija uzorkovanja tla,
 • mjerenje brzine ambijentalnog doznog ekvivalenta pasivnim dozimetrima na 40 lokacija,
 • alfa i gama spektrometrija (određivanje koncentracija aktivnosti prirodnih i umjetnih gama emitera prema zadanoj listi radionuklida) u ukupno 688 uzoraka,
 • ukupna beta aktivnost u 124 uzorka površinske, bunarske, vodovodne i podzemne vode te oborina,
 • određivanje tricija u 104 uzoraka površinskih, bunarskih, vodovodnih i podzemnih voda te oborina,
 • određivanje stroncija-90 u 188 uzoraka vode i sedimenta te uzoraka animalnog porijekla,
 • melisopalinološke analize u 35 uzoraka meda i pčelinjih proizvoda.

Sukladno dogovorenoj podjeli posla:

 • IMI je zadužen za postavljanje, očitavanje i analizu rezultata pasivnih uređaja za mjerenje ambijentalnog doznog ekvivalenta, uzorkovanje i analize prikupljenih uzoraka tla, mjerenje brzine doze na mjestima prikupljanja tla na lokaciji Centra i na širem području Općine Dvor, analizu uzoraka hrane proizvedene na poljoprivrednim gospodarstvima na području Općine Dvor, divljači, gljiva, kestena i drugih šumskih plodova te riba iz površinskih voda na području Općine Dvor, analizu filtera iz postaje za uzorkovanje zraka s lokacije Centra, te procjenu primljene doze za pojedinca iz postojećih izvora (nakon što budu završene sve planirane analize);
 • IRB je zadužen za uzorkovanje i analizu uzoraka površinskih voda, vode za piće, sedimenata i obraštaja na širem području Općine Dvor, te oborina, površinskih i podzemnih voda na lokaciji Centra;
 • Agronomski fakultet je odgovoran za prikupljanje uzoraka iz pojedinih elemenata okoliša i hrane s poljoprivrednih gospodarstava, određivanje vrsta prikupljenih uzoraka gljiva, biljaka i životinja te melisopaliniloško određivanje pčelinjih proizvoda.

Konačna izvješća uzorkovanja po elementima okoliša i rezultatima svih provedenih mjerenja i analiza bit će prikazana u Godišnjem izvještaju, koji je kao i Elaborat analize rizika s procjenom primljene doze za pojedinca planiran za 2022. godinu.

Fond je na lokaciji Centra postavio automatsku mjernu postaju koja od 1. listopada 2020. godine kontinuirano prati brzinu ambijentalnog doznog ekvivalenta i dostavlja podatke u SPUNN sustav Ministarstva unutarnjih poslova.

Preliminarni rezultati kontinuiranog mjerenja brzine doze na mjernoj postaji na lokaciji Čerkezovac (lokacija Centra) tijekom šest mjeseci rada prikazani su sljedećim grafikonom (dnevni vremenski intervali praćenja).

Dnevni prosjeci u promatranom razdoblju (ukupno 182 očitanja) iznose 103 nSv/h uz standardnu devijaciju od 4,4 nSv/h. Dnevni maksimum je 126 nSv/h, a minimum 93,8 nSv/h. Rezultati kontinuiranog mjerenja brzine doze prate promjene uvjetovane pojavom oborina. Tako su za trajanja kiše vrijednosti brzine doze više uslijed ispiranja radonovih potomaka iz atmosfera (uočljivi pikovi u listopadu), a potom zbog povećane količine vode u i na tlu padaju. Uočljivo je snižavanje vrijednosti brzine doze zbog snježnog pokrivača na tlu (posebno vidljivo u siječnju).

hrCroatian
Skip to content