Potpisan ugovor za provedbu istraživačkih radova

Ugovor za uslugu provedbe istraživačkih radova na planiranoj lokaciji Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na području Čerkezovca potpisan je 25. siječnja 2021. godine sa zajednicom ponuditelja koju čine Geotehnički studio d.o.o., Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Ugovor je potpisan po provedenom postupku javne nabave za Izradu dokumentacije i provedbu aktivnosti za ishođenje dozvola za izgradnju Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada – Grupa 1 poslova.

Nisko i srednje radioaktivni otpad, koji će se skladištiti u Centru za zbrinjavanje radioaktivnog otpada, u prvom redu potječe iz NE Krško te u manjem obimu iz znanstveno-istraživačkih instituta, medicinskih ustanova i industrijskih postrojenja koja u svom redovitom radu koriste izvore ionizirajućih zračenja. Riječ je o otpadu koji će se skladišti isključivo u krutom stanju, dok plinoviti i tekući otpad neće biti skladišteni na definiranoj lokaciji. Skladišta radioaktivnog otpada u sklopu Centra planiraju se i razvijaju kao sigurni objekti koji ne smiju imati utjecaj na okoliš i ljude. Uz onemogućeno curenje ili zračenje otpada zbog agregatnog stanja u kojem se nalazi, bilo koji oblik utjecaja na okoliš i ljude sprečava i niz barijera kao što su čelične bačve u koje se otpad pakira, armiranobetonski spremnici u koje se bačve pakiraju i zapunjavaju betonom te u konačnici i sama protupotresno projektirana armiranobetonska građevina.

Osnovna svrha predviđenih istraživanja je stjecanje potpunog i preciznog uvida u geološki sastav i građu terena prostora lokacije predviđene za izgradnju Centra. Istraživanja će omogućiti vrednovanje i karakterizaciju predmetne lokacije za smještaj Centra, zatim projektiranje građevina/postrojenja za skladištenje radioaktivnog otpada i potrebnih infrastrukturnih objekata te dati sve podatke potrebne za izradu studije utjecaja na okoliš i provedbu procjene utjecaja zahvata na okoliš.

Istraživački radovi će se provoditi u vremenskom periodu od 19 mjeseci, a uključuju geoistraživanja, utvrđivanje hidroloških i hidrogeoloških karakteristika lokacije te provođenje ograničenih terenskih istraživanja vezano za stanje flore i faune, šumske ekosustave te korištenje poljoprivrednog zemljišta u neposrednoj okolici lokacije. U sklopu istraživačkih radova provodit će se sljedeće aktivnosti:

 • analiza fotogrametrijskih aerosnimaka,
 • satelitskih snimaka te odgovarajuće kartografske dokumentacije;
 • terenski istraživački radovi;
 • geoelektrično sondiranje;
 • seizmička refleksija i refrakcija;
 • tomografska električna mjerenja;
 • georadarsko ispitivanje užeg područja lokacije;
 • testiranje vodopropusnosti u bušotinama;
 • petrološke i geomehaničke analize stijena;
 • trasiranje;
 • geokemijske analize nabušenih stijena i podzemnih voda.

Na temelju svih provedenih istraživanja izraditi će se elaborat koji će sadržavati rezultate svih provedenih istraživanja u jednoj cjelini. Navedeni elaborat o provedenim istraživačkim radovima će precizno i koncizno istaknuti najvažnije rezultate dobivene iz pojedinih istraživačkih disciplina iz čega će proizići glavni zaključci o dobivenim rezultatima i njihova uloga pri planiranju i vrednovanju lokacije za izgradnju budućeg Centra, a svi rezultati istraživanja bit će objavljeni i javno dostupni.

hrCroatian
Skip to content