Potpisan ugovor za uslugu mjerenja radioaktivnosti za definiranje nultog stanja

Ugovor za uslugu mjerenja radioaktivnosti za definiranje nultog (postojećeg) stanja na lokaciji Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada i na području Općine Dvor s procjenom doze za pojedinca potpisan je 19. kolovoza 2020. godine sa zajednicom ponuditelja koju čine Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Institut Ruđer Bošković i Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Ugovor je potpisan po provedenom postupku javne nabave za Izradu dokumentacije i provedbu aktivnosti za ishođenje dozvola za izgradnju centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada – Grupa 2 poslova.

Radioaktivni otpad koji će se skladištiti u Centru za zbrinjavanje radioaktivnog otpada u prvom redu potječe iz NE Krško te u manjem obimu iz znanstveno-istraživačkih instituta, medicinskih ustanova i industrijskih postrojenja koja u svom redovitom radu koriste izvore ionizirajućih zračenja. Skladišta radioaktivnog otpada u sklopu Centra planiraju se i razvijaju kao sigurni objekti koji ne smiju imati utjecaj na okoliš i ljude.

Svrha istraživanja je utvrditi cjelovit i neovisan pregled stanja radioaktivnosti, na samoj lokaciji Čerkezovac i njezinoj okolici, ali i na cijelom području općine Dvor. Mjerenja se obavljaju propisanim metodama putem akreditiranih laboratorija i stručnog osoblja, a rezultati trebaju biti usporedivi s graničnim vrijednostima i literaturnim podacima s drugih lokacija. Temeljem rezultata definiranja postojećeg stanja može se preciznije definirati potreba budućeg redovitog monitoringa, odnosno praćenja stanja okoliša objekta.

Uzorkovanja i mjerenja provode se u razdoblju od godine dana, pri čemu je potrebno provesti uzorkovanje pojedinih elemenata okoliša te kontinuirana mjerenja na terenu (in situ). Predviđeno je uzorkovanje:

  • površinskih voda, koje sa svih strana okružuju lokaciju Čerkezovac te ribe iz površinskih voda;
  • izvorskih, bunarskih i podzemnih voda;
  • tla na cijelom području općine;
  • hrane s poljoprivrednih gospodarstava;
  • meda i drugih pčelinjih proizvoda;
  • organizama iz šumskih sustava (gljive, kupine, šumske jagode, kesten itd.) i divljači;
  • zraka i oborina.

Na određenom broju lokacija u Općini Dvor i dijelu puta kojim će se transportirati radioaktivni otpad do skladišta mjerit će se ambijentalni dozni ekvivalent odnosno postojeća doza radioaktivnosti u okolišu. Mjerenje će se provoditi kontinuirano, postavljanjem pasivnih dozimetrijskih sustava.

Na kraju uzorkovanja i mjerenja biti će izrađen elaborat u kojemu će se analizirati svi dobiveni podaci, tj. provesti analiza rizika i procijeniti efektivne doze za stanovnika iz postojećih i umjetnih izvora.

Utvrđivanje nultog stanja radioaktivnosti na lokaciji Centra jedna je od mjera zaštite okoliša propisana u okviru postupka strateške procjene utjecaja na okoliš za Nacionalni program provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva, a prošireno je na područje Općine Dvor temeljem javne rasprave na prijedlog lokalnog stanovništva.

hrCroatian
Skip to content