Prijedlog Nacionalnog programa provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada

Na temelju Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (NN br.140/09) Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost (DRNS) je objavio Prijedlog Nacionalnog programa provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva

U okviru postupka provođenja SPUO Nacionalnog Programa provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva, DRNS je proveo postupak utvrđivanja sadržaja strateške studije i 24. srpnja 2015. godine donio Odluku o sadržaju strateške studije.
Strateška studija utjecaja Nacionalnog Programa na okoliš je u izradi, ali se zbog interesa javnosti objavljuje nacrt Nacionalnog Programa.

U svrhu informiranja javnosti, ova informacija objavljuje se na internetskim stranicama DRNS. Sastavni dio ove informacije je Prijedlog Nacionalnog Programa. Javnost može dostaviti mišljenja, primjedbe i prijedloge u pisanom obliku na adresu nadležnog tijela – Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost, Frankopanska 11, 10000 Zagreb, u roku 90 dana od dana objave ove informacije ili u elektroničkom obliku na adresu dzrns@dzrns.hr.

hrCroatian
Skip to content