Program razgradnje NEK-a i odlaganja RAO-a i ING-a

Prema odredbama Međudržavnog ugovora, razgradnja i zbrinjavanje radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva zajednička je obveza ugovornih strana, odnosno Republike Hrvatske i Republike Slovenije i mora se provesti sukladno odredbama Zajedničke konvencije.

Razgradnja Nuklearne elektrane Krško provodit će se prema Programu razgradnje NE Krško koji opisuje scenarije razgradnje, a odlaganje radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva iz pogona i razgradnje provodit će se sukladno Programu odlaganja RAO-a i ING-a. Program razgradnje uključuje i zbrinjavanje cjelokupnog radioaktivnog i drugog otpada nastalog tijekom razgradnje do odvoženja s lokacije NE Krško, ocjenu potrebnih financijskih sredstava kao i rokove za njegovu provedbu. Program odlaganja RAO-a i ING-a između ostalog uključuje: prijedlog moguće podjele i preuzimanja RAO-a i ING-a, kriterije prihvatljivosti za odlaganje te ocjenu potrebnih financijskih sredstava i rokova izvedbe.

Odredbama Međudržavnog ugovora utvrđeno je da će zajedničke revizije Programa razgradnje NEK-a i Programa odlaganja RAO-a i ING-a izrađivati imenovane stručne organizacije. Program prihvaća Međudržavno povjerenstvo na čijem čelu su ministri gospodarstava Republike Hrvatske i Republike Slovenije i upućuje ga u proceduru usvajanja u obje države na način propisan u Međudržavnom ugovoru.

Vlada Republike Hrvatske je u svibnju 2003. godine donijela odluku kojom se Agencija za posebni otpad – APO d.o.o., Zagreb, određuje kao stručna organizacija za izradu zajedničkih programa razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga goriva Nuklearne elektrane Krško.

Prvu zajedničku reviziju Programa razgradnje NEK-a i odlaganja RAO-a i ING-a kao jedinstveni dokument izradio je Projektni tim, sastavljen od predstavnika APO d.o.o. i slovenske stručne organizacije Agencija za radioaktivne otpatke – ARAO d.o.o., Ljubljana, a dovršena je 2004. godine.

Program, odnosno Programi se, prema Međudržavnom ugovoru, moraju svakih pet godina revidirati, da bi se predviđene aktivnosti sve detaljnije i pouzdanije isplanirale kako se približava vrijeme njihove provedbe te, prema potrebi, korigirale i uplate u nacionalne fondove.

Tako je ugovorena, te od strane Projektnog tima, sastavljenog od predstavnika hrvatske i slovenske stručne organizacije, tijekom 2011. godine i završena druga revizija Programa razgradnje NEK-a i odlaganja RAO-a i ING-a (jedinstveni dokument), koja, međutim, nije upućena u proceduru usvajanja na način određen Međudržavnim ugovorom.

Fond je u 2012. godini, odlukom Vlade Republike Hrvatske, preuzeo obvezu pripreme i provođenja stručnih aktivnosti kojima će hrvatska strana sudjelovati u narednim revizijama Programa.

Međudržavno povjerenstvo odgovorno za provedbu Medudržavnog ugovora donijelo je 2015. godine odluku da se započinje s izradom Treće revizije Programa razgradnje NEK-a i Programa odlaganja RAO-a i ING-a iz NEK-a. Izrada je započela krajem 2017. godine nakon potvrđivanja projektnih zadataka. Revizije oba programa su završene 2019. godine nakon što je Međudržavno povjerenstvo utvrdilo da nije moguće zajedničko rješenje za odlaganje NSRAO-a. Treća revizija je u konačnici potvrđena na 14. sjednici Međudržavnog povjerenstva u srpnju 2020. godine nakon provedenog postupka prethodnog potvrđivanja u Hrvatskoj i Sloveniji.

U ravnopravnoj suradnji s odgovarajućom stručnom organizacijom iz Republike Slovenije, Fond će u budućim revizijama Programa razgradnje NEK-a i Programa odlaganja RAO-a i ING-a istraživati i unapređivati takva rješenja koja će biti učinkovita i u pogledu zaštite ljudskog zdravlja i okoliša, i u gospodarskom pogledu. No, proces revizije Programa ne obuhvaća samo razvoj stručnih projekata, nego i dogovaranje sa slovenskom stranom o prikladnosti planiranih rješenja.

U tome procesu, Fond ima i odgovornost da zastupa i promovira legitimne hrvatske interese vezane uz pojedina odabrana rješenja. Pritom će se Fond rukovoditi Strategijom zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva i Nacionalnim programom provedbe Strategije te drugim relevantnim hrvatskim dokumentima, ali će i izrađivati odgovarajuće stručne studije i analize koje će doprinijeti donošenju optimalnih odluka.

Prvi program razgradnje NE Krško, s procjenom troškova, izradila je njemačka tvrtka NIS Ingenieurgesellschaft mbH (NIS) još 1996. godine (tzv. Preliminarni dekomisijski plan ili PDP), prije Međudržavnog ugovora. Nakon obostranog prihvaćanja Ugovora, formirano je Međudržavno povjerenstvo kao jedino tijelo zaduženo za provedbu Ugovora i ono je 2003. godine odlučilo da se Program razgradnje NEK-a i Program odlaganja RAO-a i ING-a, predviđeni člankom 10. Međudržavnog ugovora, objedine u jedan dokument s naslovom „Program razgradnje NEK i odlaganja NSRAO i ING“ (skraćeni naslov: Program razgradnje NEK). Njegova je primarna svrha bila procjena ukupnih troškova razgradnje NEK-a i zbrinjavanja RAO-a i ING-a kako bi se na temelju te procjene korigirale godišnje obveze slovenskog suvlasnika NEK-a spram slovenskog Sklada za financiranje razgradnje NEK i zbrinjavanje RAO-a i ING-a, te odredile obveze hrvatskog suvlasnika NEK-a spram hrvatskog fonda iste namjene, koji je tek trebao započeti s radom.

Stručne organizacije, u smislu članka 10. Međudržavnog ugovora, APO (Agencija za posebni otpad) d.o.o. iz Zagreba i ARAO – Agencija za radioaktivne odpatke d.o.o. iz Ljubljane imenovale su stručnjake u Projektni tim koji je potvrđen na sastanku Međudržavnog povjerenstva, a u izradi Programa angažirani su i stručnjaci iz NE Krško, iz različitih stručnih organizacija u Hrvatskoj i Sloveniji, te u okviru projekta tehničke suradnje veći broj stručnjaka Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA). Taj prvi zajednički Program razgradnje NEK-a rađen je dobrim dijelom kao revizija Preliminarnog dekomisijskog plana tvrtke NIS GmbH. Zbog toga, a još više zato što Međudržavni ugovor predviđa redovite revizije programa najmanje svakih pet godina, taj se prvi zajednički Program označava i kao 1. revizija Programa razgradnje NEK-a.

Tekst 1. revizije Programa razgradnje NEK-a završen je u prvoj polovici 2004. godine i predan je na recenziju tvrtki Electricite de France (EDF). Nakon pozitivnog mišljenja, 1. revizija Programa razgradnje NEK-a potvrđena je od Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije, a u skladu sa Zakonom o ratifikaciji Međudržavnog ugovora, 1. reviziju Programa je glasovanjem potvrdio i Hrvatski sabor 8. prosinca 2004. („Narodne novine“ br. 175/04). Prva revizija Programa razgradnje i odlaganja NSRAO-a i ING-a iz NEK-a potvrđena je na 7. sjednici Međudržavnog povjerenstva.

U 1. reviziji Programa razgradnje NEK-a i odlaganja RAO-a i ING-a, polazeći od toga da će NE Krško raditi do 2023. godine, razmotreno je više scenarija postupanja s NSRAO-om i ING-om koji su pretpostavljali gradnju 3 zajednička postrojenja za zbrinjavanje NSRAO-a i ING-a: odlagališta NSRAO-a, odlagališta ING-a (u slučaju da se ING ne može izvesti) te suhog skladišta ING-a. Program nije locirao objekte u bilo koju od država nego se služio neodređenom formulacijom (na teritoriju Republike Hrvatske ili na teritoriju Republike Slovenije), budući da je primarna svrha Programa bila financijska – procjena budućih obveza za obje strane. Projektni je tim od više scenarija preporučio scenarij SID-45 (strategija brze razgradnje sa odlaganjem NSRAO-a te odlaganjem ili izvozom ING-a) koji je predviđao kako će odlagalište NSRAO-a biti izgrađeno do 2018., da će raditi do 2037., te da će biti zatvoreno 2042. godine. Poslovi razgradnje bi započeli odmah po završetku rada NE Krško 2023. i bili bi završeni do 2036. godine. Obje varijante SID-45 scenarija predviđale su kako će 2023. godine biti otvoreno suho skladište ING-a koje će raditi sljedećih 45 godina. Procijenjeno je kako je nužno u oba fonda godišnje uplatiti 28,5 milijuna eura da bi se sa akumuliranim sredstvima mogli pokriti svi troškovi razgradnje NEK-a i zbrinjavanja NSRAO-a i ING-a nakon 2023. godine. HEP d.d. od tada redovito godišnje uplaćuje 14,25 milijuna eura, u početku u državni proračun, a kasnije, nakon osnivanja, u hrvatski Fond za financiranje razgradnje NEK (u koji su prenesena i sredstva uplaćena u proračun). Slovenska strana je prilagodila uplate (umanjila ih) sukladno sredstvima koja su već bila prikupljena u slovenskom Fondu.

Izrada 2. revizije Programa razgradnje NEK-a i odlaganja NSRAO-a i ING-a započela je u kolovozu 2008. godine. Nju su izradile iste stručne organizacije koje su napravile 1. reviziju Programa, a temeljem Projektnog zadatka koji je usvojen od strane Međudržavnog povjerenstva. Druga revizija Programa odabrala je i analizirala 5 potencijalnih scenarija, polazeći od referentnog scenarija SID-45 iz 1. revizije, ali uzimajući u obzir i neke novine:

 • produljenje životnog vijeka NEK-a do 2043. godine promatra se kao ravnopravna alternativa zatvaranju 2023. godine;
 • opcija podjele i odvojenog odlaganja NSRAO-a u nacionalnim odlagalištima promatra se ravnopravno opciji zajedničkog odlaganja;
 • lokacija zajedničkog odlagališta NSRAO-a nije definirana, ali se postupak i troškovi modeliraju prema projektu slovenskog odlagališta;
 • za slučaj podjele NSRAO-a, slovensko odlagalište modelira se prema slovenskom projektu, a hrvatsko kao kazetni tip koji je prije petnaestak godina bio razmatran za potencijalnu lokaciju (Program prostornog uređenja Republike Hrvatske, „Narodne novine“ br. 50/99);
 • za zbrinjavanje ING-a ne analizira se opcija izvoza, nego samo suho skladištenje i odlaganje, na zajedničkim lokacijama koje nisu definirane.

 

Projektni tim nije predložio referentni scenarij druge revizije, s obrazloženjem da je takav izbor stvar političke odluke i dogovora koji nisu u njegovoj nadležnosti. No, Tim je predložio da se, zbog zaostatka u prikupljanju sredstava, godišnje uplate obiju strana u nacionalne fondove odmah podignu na iznose predviđene scenarijem S2, koji predviđa produljenje životnog vijeka NEK-a do 2043. godine i zajedničko zbrinjavanje NSRAO-a i ING-a u zajedničkim postrojenjima. Početak skladištenja i odlaganja ING-a odgođeni su, u odnosu na referentni scenarij 1. revizije, za 20 godina zbog produljenja životnog vijeka dok početak odlaganja NSRAO-a u tome scenariju nije pomaknut.

Tekst Druge revizije Programa razgradnje NEK-a, dovršen u lipnju 2010. godine, potpisan je od svih predviđenih potpisnika (članovi Projektnog tima i direktori stručnih organizacija APO d.o.o. i ARAO d.o.o.). Dokument je dobio dodatnu oznaku, „1. verzija teksta“, zato što je bilo dogovoreno da ga prouči Stručni savjet (tijelo koje prilikom izrade Programa, između ostaloga, obavlja funkciju posredovanja između Projektnog tima i Međudržavnog povjerenstva) te eventualno predloži kakve ispravke i dopune

Stručni je savjet zatražio da se provedu određene izmjene Programa, a Projektni je tim, temeljem tih zahtjeva, izradio novu verziju dokumenta koja je dobila naziv „2. revizija Programa razgradnje NEK, 2. verzija teksta“. Stručni savjet i Međudržavno povjerenstvo taj dokument nisu razmatrali te tako nije niti upućen na nezavisnu stručnu recenziju niti na formalno usvajanje kako je to predviđeno Ugovorom.

Ukupni ishod 2. revizije Programa razgradnje NEK-a je prikaz i analiza najizglednijih mogućih opcija, opisanih odabranim scenarijima, te njihovih vjerojatnih troškova i opcija za financiranje tih troškova.

Odluka o izradi Treće revizije Programa razgradnje Nuklearne elektrane Krško (NEK) (dalje PR rev. 3) i Programa odlaganja radioaktivnog otpada (RAO) i istrošenog nuklearnoga goriva (ING) iz Nuklearne elektrane Krško (dalje PO rev. 3) donesena je na 10. sjednici Međudržavnog povjerenstva (MDP) u srpnju 2015. godine. Nakon potvrđivanja projektnih zadataka na 11. sjednici MDP-a u studenom 2017. godine, započela je izrada potpornih tehničkih studija i samih dokumenata PO rev. 3 i PR rev. 3 Na istoj sjednici MDP-a je imenovan Koordinacijski odbor za praćenje Treće revizije koji o tijeku izrade treba izvještavati nadležne ministre te izraditi prijedlog mogućeg zajedničkog rješenja zbrinjavanja nisko i srednje radioaktivnog otpada (NSRAO-a) iz NEK-a. Obje revizije programa izrađene su na engleskom jeziku i javno objavljene na stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Na 10. sjednici Međudržavnog povjerenstva doneseni su zaključci bitni za nastavak projekta odnosno izradu dokumenata PO rev. 3 i PR rev. 3:

 • potvrđeno je produljenje životnog vijeka NE Krško s 40 na 60 godina, odnosno do 2043. godine,
 • potvrđena je izgradnja suhog skladišta ING-a na lokaciji NEK-a, čija izgradnja i rad predstavljaju operativni trošak elektrane,
 • suho skladištenje ING-a na lokaciji NE Krško do kraja pogonskog vijeka dio je zajedničkog rješenja odlaganja ING-a sukladno stavku 7. članka 10. Međudržavnog ugovora,
 • zbog novih okolnosti vezanih uz dugoročni pogon NEK-a, obustavljaju se sve aktivnosti na izradi Druge revizije Programa razgradnje NEK-a i odlaganja NSRAO-a i ING-a,
 • stručne organizacije se zadužuju da u roku od 3 mjeseca pripreme prijedlog projektnog zadatka za izradu 3. revizija PO-a te prijedlog projektnog zadatka za izradu 3. rev. PR-a,
 • uplate u hrvatski i slovenski fond za razgradnju ostaju na dosadašnjoj razini do okončanja izrade 3. rev. PR-a i 3. rev. PO-a.

 

3. rev. PO-a iz NEK-a s preliminarnom procjenom nominalnih troškova su izradile stručne organizacije Fond za financiranje razgradnje NEK i ARAO. U studenom 2017. godine postignuta je suglasnost da će se u njoj obraditi samo scenarij prema kojemu se hrvatska polovica NSRAO-a zbrinjava u Republici Hrvatskoj (sukladno Strategiji zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva i Nacionalnom programu provedbe Strategije zbrinjavanja RAO-a, II-ja i ING-a – Program za razdoblje do 2025. godine s pogledom do 2060. godine), a slovenska se polovica NSRAO-a odlaže u Republici Sloveniji (sukladno slovenskoj Rezoluciji o nacionalnom programu zbrinjavanja RAO-a i ING-a od 2016. do 2025). Za zbrinjavanje ING-a Programom se predviđa zajednički (jedinstveni) scenarij sa suhim skladištem na lokaciji NEK-a te dubokim geološkim odlagalištem ING-a. Za potrebe izrade PO-a, rev. 3, tijekom 2018. godine ugovorene su stručne potporne studije – “Analiza moguće podjele i preuzimanja pogonskog i dekomisijskog RAO iz NE Krško”, “Revised Reference Scenario for Geological Disposal Facility in Hard Rock with Cost Estimation for its Implementation”, “Revizija koncepcije zbrinjavanja RAO u Hrvatskoj”, “Određivanje diskontne stope za utvrđivanje novčanog toka i prinosa na dugoročno ulaganje Fonda “.

Na osnovu odluke Međudržavnog povjerenstva da 3. rev. PR-a pripremi NEK d.o.o. u suradnji s ARAO-om i Fondom za financiranje razgradnje NEK, NEK je s tvrtkom Siempelkamp NIS Ingenieurgesellschaft mbH ugovorio izradu 3. rev. PR-a i svih potrebnih potpornih studija. U okviru toga provedena je revizija stručne podloge Preliminarnog dekomisijskog plana koji je izrađen 2010. godine (PDP, rev. 5), izrađen model diskontiranja i preliminarna procjena troškova razgradnje. 3. rev. PR-a i potporne studije i dokumenti koji su izrađeni za potrebe istog sadrže inpute za izradu 3. rev. PO-a.

Dokumenti PR rev. 3 i PO rev. 3 su nakon provedene recenzije (recenziju je provela IAEA u okviru projekata tehničke pomoći (CRO9012 i SLO9019)) i prezentacije rezultata na 13. sjednici MDP-a u rujnu 2019. godine, usvojeni od strane Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskog Sabora te Vlade Republike Slovenije. Na toj sjednici je odlučeno da nema zajedničkog rješenja vezanog uz zbrinjavanje NSRAO-a iz NEK-a te je time svaka država dužna nastaviti razvijati i implementirati vlastito rješenje zbrinjavanja svoje polovice NSRAO-a iz NEK-a. Na 14. sjednici MDP-a u srpnju 2020. potvrđeni su 3. rev. PR-a i 3. rev. PO-a od strane Međudržavnog povjerenstva.

Po potvrđivanju 3. rev. PO-a i 3. rev. PR-a i proračune nominalnih i diskontiranih troškova za provedbu oba programa izradit će se konačna procjena anuiteta, odnosno prijedlog za izmjenu važeće Uredbe o iznosu, roku i načinu uplate sredstava za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško (“Narodne novine”, br. 155/08).

Tijek donošenja Treće revizije, odnosno zaključci sa sjednica Medudržavnog povjerenstva od važnosti za izradu i potvrđivanje Treće revizije Programa razgradnje NEK-a i Programa odlaganja RAO-a i ING-a iz NEK-a dani su u nastavku teksta.

Međudržavno povjerenstvo

Međudržavno povjerenstvo osnovano je sukladno čl. 18. Međudržavnog ugovora za praćenje provedbe Ugovora i obavljanje drugih zadataka u skladu s Međudržavnim ugovorom i ključno je tijelo za reguliranje odnosa između stranaka. Čine ga izaslanstva Republike Hrvatske i Republike Slovenije. Svako izaslanstvo ima predsjednika i četiri člana. Članove hrvatskog izaslanstva imenuje Vlada Republike Hrvatske. 

Međudržavno povjerenstvo (MDP) potvrđuje Program odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva iz NE Krško i Program razgradnje NE Krško, kao i sve njihove revizije, te prati rad NE Krško i prikupljanje sredstava u nacionalnim fondovima za potrebe razgradnje NE Krško i zbrinjavanja RAO-a i ING-a iz NE Krško, te rješava otvorena pitanja vezana uz međudržavne odnose.

MDP se sastaje na sjednicama koje se organiziraju u pravilu jednom godišnje, a po potrebi i češće. Na sjednicama se vode zapisnici s odlukama Međudržavnog povjerenstva. Zajedničke zapisnike na hrvatskom i na slovenskom jeziku potpisuju predsjednici hrvatske i slovenske  delegacije.

1. sjednica MDP-a održana je 10. lipnja 2003. godine u prostorijama NE Krško. U skladu s odlukama 1. sjednice, NEK d.o.o. i stručne organizacije zaduženi su za izradu projektnih zadataka i nacrta aktivnosti potrebnih za izradu programa razgradnje NEK i programa odlaganja RAO-a i ING-a.

Na 2. sjednici MDP-a, koja je održana 2. srpnja 2003. godine u NE Krško, prihvaćen je Projektni zadatak za izradu programa razgradnje (PR) NEK i odlaganja nisko i srednje radioaktivnog otpada (NSRAO-a) i istrošenoga nuklearnog goriva (ING-a).

Na 3. sjednici MDP-a, koja je održana 3. rujna 2003. godine u NE Krško, potvrđeno je da izrada Programa razgradnje NEK i odlaganja NSRAO-a i ING-a teče prema dogovorenom Vremenskom planu. Dogovorena je organizacija rada, pripremljena interna dokumentacija i osnovan Stručni savjet za praćenje poslova pripreme Programa.

4. sjednica MDP-a održana je 2. listopada 2003. godine u NE Krško. Prezentiran je napredak u provedbi aktivnosti na izradi Programa razgradnje NEK i odlaganja NSRAO-a i ING-a, novi inputi za potrebe izrade scenarija razgradnje i odlaganja, a imenovani su i novi članovi Stručnog savjeta. Glavna tema sjednice bila su tumačenja odredbi Priloga 3 Međudržavnog ugovora i rješavanje spora o naknadi za neisporučenu energiju HEP-u.

Na 5. sjednici, održanoj 1. travnja 2004. godine u NE Krško, MDP upoznat je s izrađenim Programom razgradnje i odlaganja NSRAO-a i ING-a, te je zadužio NEK da osigura nezavisnu međunarodnu recenziju tog Programa.

Na 6. sjednici održanoj 23. lipnja 2004. godine u NE Krško,  MDP je upoznat s međunarodnom recenzijom Programa razgradnje i odlaganja NSRAO-a i ING-a iz NE Krško i utvrdio da potvrđuje postavke i zaključke Programa. Odlučeno je da se konačni tekst Programa predstavi javnosti i uputi u službenu proceduru usvajanja u obje zemlje. Paralelno, zatraženo je i stručno mišljenje Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) na izrađeni Program.

Na 7. sjednici, održanoj 4. ožujka 2005. godine u NE Krško, MDP je potvrdio konačni tekst Prve revizije Programa razgradnje i odlaganja NSRAO-a i ING-a iz NE Krško iz lipnja 2004. godine.

Potvrđivanje 1. revizije Programa razgradnje i odlaganja NSRAO-a i ING-a iz NE Krško omogućilo je pokretanje formalnih aktivnosti za uspostavu hrvatskog Fonda za financiranje razgradnje i zbrinjavanje radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva iz NE Krško, sukladno obvezama iz članka 11. Međudržavnog ugovora.

Na 8. sjednici, održanoj 3. rujna 2008. godine potvrđen je Projektni zadatak za izradu druge revizije Programa razgradnje i odlaganja NSRAO-a i ING-a iz NE Krško, te su potvrđeni članovi Stručnog savjeta koji će pratiti izradu druge revizije. Stručnim organizacijama APO i ARAO je naloženo da drugu reviziju provedu do rujna sljedeće godine. Troškovi izrade druge revizije pokriveni su iz nacionalnih fondova u jednakim omjerima.

Na 9. sjednici, održanoj 19. svibnja 2010. godine u NE Krško, Međudržavno povjerenstvo je upoznato sa statusom izrade druge revizije Programa razgradnje i odlaganja NSRAO-a i ING-a iz NE Krško, te prihvatilo predložene izmjene Projektnog zadatka koje su uključivale produljenje roka i dodatna sredstva za potrebe rada stručnih organizacija na drugoj reviziji i izmjenu rubnih uvjeta. Međudržavno povjerenstvo je naložilo stručnim organizacijama da uz odobrenje Stručnog savjeta pripreme projektni zadatak za recenziju druge revizije Programa.

U srpnju 2015. godine održana je 10. sjednica Međudržavnog povjerenstva (MDP) na kojoj se raspravljalo o radu NEK-a, zbrinjavanju radioaktivnog otpada u Hrvatskoj i Sloveniji, nastavku zajedničkog Programa razgradnje NEK-a i odlaganja RAO-a i ING-a te prikupljanju potrebnih sredstava u nacionalnim fondovima. Najvažniji zaključci MDP-a s navedene sjednice od važnosti za reviziju Programa razgradnje NEK-a i odlaganja RAO-a i ING-a su:

 • potvrđeno je produljenje pogonskog vijeka NE Krško sa 40 na 60 godina (tj. do 2043. godine);
 • u cilju trajnog osiguranja nuklearne sigurnosti NEK-a potvrđen je projekt suhog skladišta ING-a na lokaciji elektrane, čija izgradnja i rad predstavljaju operativni trošak elektrane;
 • suho skladištenje ING-a na lokaciji NE Krško do kraja pogonskog vijeka dio je zajedničkog rješenja odlaganja ING-a sukladno stavku 7. članka 10. Međudržavnog ugovora;
 • zbog novih okolnosti vezanih uz dugoročni pogon NEK, obustavljaju se sve aktivnosti na izradi Druge revizije Programa razgradnje NEK-a i odlaganja NSRAO-a i ING-a;
 • stručne organizacije se zadužuju da pripreme prijedlog projektnog zadatka za izradu Treće revizije Programa odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva (dalje: 3. revizija PO) te prijedlog projektnog zadatka za izradu Treće revizije Programa razgradnje NEK (dalje: 3. revizija PR);
 • uplate u hrvatski i slovenski fond za razgradnju ostaju na dosadašnjoj razini do okončanja izrade 3. revizije PR-a i 3. revizije PO-a.

11. sjednica MDP-a održana je u studenom 2017. godine. Na toj su sjednici prihvaćeni projektni zadaci za Treću reviziju Programa razgradnje NEK-a i Treću reviziju Programa odlaganja RAO-a i ING-a. Projektne zadatke su na tehničkoj razini pripremile stručne organizacije (ARAO i Fond) u suradnji s NEK-om.

Međudržavno povjerenstvo je naložilo da Treću reviziju Programa odlaganja RAO-a i ING-a izrade stručne organizacije u suradnji s NEK-om, dok Treću reviziju Programa razgradnje izrađuje NEK u suradnji s ARAO-om i Fondom. Izrađivači oba programa predlažu ih na prihvaćanje MDP-u. Na istoj je sjednici MDP imenovao Koordinacijski odbor za praćenje provedbe treće revizije PO-a i PR-a (KO). Predsjednici hrvatskog i slovenskog dijela KO-a obvezni su izvještavati nadležne ministre o napredovanju u pripremi programa. Međudržavno povjerenstvo podržava nastojanja obiju država potpisnica da u skladu sa smjernicama Međudržavnog sporazuma, koji propisuje da je odlaganje RAO-a zajednička obveza, i u skladu s drugim međunarodnim obvezama, u dobroj vjeri nastoje provesti sve aktivnosti za pravovaljanu izgradnju kapaciteta za odlaganje NSRAO-a. Nakon razmatranja predloženog Investicijskog programa za projekt odlagališta NSRAO-a Vrbina, hrvatska strana je odlučila da ponuda slovenske strane za uključivanje u projekt zajedničkog odlagališta NSRAO-a Vrbina, onako kako je taj projekt predstavljen u Investicijskom programu za projekt odlagališta NSRAO-a Vrbina rev. C, za hrvatsku stranu nije prihvatljiva.

Međudržavno povjerenstvo je zadužilo Koordinacijski odbor da pripremi mogući zajednički prijedlog za odlaganje NSRAO-a te s njime upozna MDP.

U siječnju 2019. godine održana je 12. sjednica Međudržavnog povjerenstva (MDP) na kojoj su prezentirani izvješće o radu NEK-a (od 11. sjednice MDP-a), preliminarni rezultati Treće revizije Programa razgradnje NEK-a i Treće revizije Programa odlaganja RAO-a i ING-a, mogućnosti i uvjeti zajedničkog rješenja odlaganja NSRAO-a, kao i stanje prikupljenih sredstava u hrvatskom i slovenskom fondu.

MDP je zadužio članove Koordinacijskog odbora (KO) i stručnih organizacija za dodatno optimiranje troškova i završetak izrade dokumenata Treće revizije Programa odlaganja RAO-a i ING-a i Treće revizije Programa razgradnje NEK-a do svibnja 2019.

U cilju pronalaženja mogućnosti zajedničkog rješenja odlaganja NSRAO-a, MDP je naložio KO-u da nastavi tražiti rješenje (s detaljnim uvjetima) provedbe projekta zajedničkog odlagališta NSRAO-a. KO je zadužen da u rujnu 2019. pismeno izvijesti predsjednike hrvatske i slovenske delegacije MDP-a o tome je li pronađeno moguće rješenje zajedničkog odlaganja NSRAO-a.

MDP je pozvao ARAO i Fond da angažiraju pravne stručnjake koji bi do kraja svibnja 2019. proučili i o svojim zaključcima izvijestili KO koje pravne akte treba izmijeniti ili usvojiti, kako bi obje države dobile najbolju moguću pravnu osnovu za provedbu projekta zajedničkog odlagališta NSRAO-a.

KO je zadužen za imenovanje tehničke skupine, sastavljene od slovenskog i hrvatskog predstavnika i predstavnika NEK-a, koja do kraja svibnja 2019. treba pripremiti izvješće mogu li se do sada sva tehnička rješenja odlaganja radioaktivnog otpada uskladiti s očekivanjima ugovorenih strana.

Dogovoreno je da  slovenska strana sazove sljedeću sjednicu MDP-a najkasnije do kraja rujna 2019.

Na 13. sjednici održanoj 30. rujna 2019. godine  predstavljeni su dokumenti i rezultati Treće revizije Programa razgradnje i Programa zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško. Članovi Međudržavnog povjerenstva su Treću reviziju programa primili na znanje i uputili u daljnju proceduru prethodnog potvrđivanja u obje zemlje potpisnice.

U Republici Hrvatskoj dokumentacija Treće revizije prolazi javno savjetovanje, zatim Odluku Vlade Republike Hrvatske o upućivanju u Hrvatski Sabor, koji u konačnici daje prethodnu suglasnost, što je preduvjet za usvajanje na sljedećoj sjednici MDP-a.

Jedna od tema ove sjednice bilo je i izvješće Koordinacijskog odbora o mogućnosti iznalaženja zajedničkog rješenja zbrinjavanja nisko i srednje radioaktivnog otpada. Međudržavno povjerenstvo je na temelju izvještaja Koordinacijskog odbora zaključilo da zajedničko rješenje nije moguće. Međutim ostavljena je mogućnost za dodatne razgovore i konzultacije po ovom pitanju koje bi omogućilo sigurno rješenje za sav NSRAO iz obje zemlje do sljedeće sjednice MDP-a.

Do sljedeće sjednice Međudržavnog povjerenstva obje strane trebaju ishoditi suglasnosti za usvajanje Treće revizije Programa razgradnje NEK-a i Programa odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnoga goriva NEK-a.

U srpnju 2020. godine održana je 14. sjednica Međudržavnog povjerenstva (MDP) na kojoj je potvrđena Treća revizija Programa razgradnje Nuklearne elektrane Krško i Programa zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva iz Nuklearne elektrane Krško.

MDP je raspustio Koordinacijski odbor (KO) kojeg je imenovao Odlukom AD 2.3. na 11. sjednici s obzirom na to da su ispunjene sve zadaće koje je MDP povjerio KO-u.

Na sjednici je predstavljeno izvješće Uprave NE Krško o poslovanju nuklearne elektrane, slovenska i hrvatska strana prezentirale su rezultate Treće revizije oba programa, nakon čega je prezentirano  izvješće slovenskog i hrvatskog fonda o stanju prikupljenih sredstava u fondovima namijenjenih financiranju razgradnje nuklearne elektrane i zbrinjavanju radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva iz NEK-a.

MDP je zadužio stručne organizacije (NEK, ARAO i Fond za financiranje razgradnje NEK) da krenu s pripremom Četvrte revizije Programa razgradnje Nuklearne elektrane Krško i Programa zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva iz Nuklearne elektrane Krško te projektnih zadataka za izradu Četvrte revizije.

Dogovoreno je da će se sljedeća sjednica, koju saziva slovenska strana, održati u prvoj polovici 2021. godine.

hrCroatian

Korištenjem stranice Fond za financiranje razgradnje NEK pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies). Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti neće Vam biti dostupne. Uporaba ‘kolačića’ (Cookie policy)

Skip to content