Razvojne mogućnosti Općine Dvor

Razvojni aspekt projekta uspostave Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada odnosi se na poboljšanja životnih uvjeta i otvaranje mogućnosti za daljnji gospodarski razvitak područja na kojem je Centar uspostavljen. Kako bi se izradile smjernice za ostvarivanje napretka i postigla maksimalna iskoristivost financijske podrške lokalnoj zajednici, Fond dio svojih aktivnosti usmjerava  u pripremu i izradu analiza trenutnog stanja lokalne zajednice iz socijalnog i gospodarskog aspekta.

Jedna od tih aktivnosti je izrada Studije „Razvojne mogućnosti i izazovi šireg prostora Općine Dvor potaknuti lociranjem Centra za zbrinjavanje RAO na Čerkezovcu“. Studiju su izradili Urbanistički institut Hrvatske i Institut za društvene znanosti Ivo Pilar.

Studija sagledava prostorno-programski i infrastrukturno-graditeljski aspekt lociranja Centra, sociološki aspekt, te razvojne mogućnosti i izazove Općine Dvor i šireg prostora potaknute lociranjem Centra.

Republika Hrvatska ima obvezu zbrinuti radioaktivni otpad i iskorištene izvore ionizirajućeg zračenja koji se trenutno nalaze na dvije lokacije u Zagrebu u internim skladištima Instituta Ruđer Bošković i Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada, i polovicu nisko i srednje radioaktivnog otpada koji se trenutno nalazi u skladištu Nuklearne elektrane Krško.

Kako bi se to postiglo potrebno je uspostaviti Centar za zbrinjavanje RAO-a, kojim će upravljati Fond. Kako bi se Centar uspostavio transparentno i uz cjelovito informiranje javnosti, izradili smo ovu studiju s nekoliko osnovnih ciljeva:

  • razmotriti prostorno-programski i infrastrukturno-graditeljski aspekt lokacije budućeg Centra, ali i cijele Općine Dvor kroz analizu prostorno planske dokumentacije i na terenu,
  • razmotriti razvojne mogućnosti i izazove lokalne zajednice potaknute lociranjem Centra na lokaciji bivšeg vojno-skladišnog kompleksa Čerkezovac,
  • dobiti uvid u stavove javnosti o lokalnim razvojnim potrebama i potencijalima te o mogućem utjecaju gradnje takve infrastrukture na kvalitetu življenja lokalnog stanovništva i ukupnu razvojnu perspektivu dvorskoga kraja.

Rezultate studije pogledajte u našim video materijalima.

Cjelina 1. – Uvod

Cjelina 2. – Lokacija Centra, Vizija razvoja Centra, Referentni primjeri centara u Europi

Cjelina 3. – Sociološka studija

Cjelina 4. – Prostorno-programska i infrastrukturno-graditeljska studija

Cjelina 5. – Zaključci studije

Glavne rezultate donosimo vam i u Sažetku studije.

hrCroatian
Skip to content