IAEA

Specifičnim problemima zbrinjavanja radioaktivnog otpada namijenjeno je više publikacija iz različitih IAEA-inih serija. Osim općih načela, one sadrže i raznovrsne detaljnije tehničke, tehnološke, organizacijske i pravne preporuke. Različiti međunarodni akti, poput konvencija i europskih direktiva, u najvećoj su mjeri usklađeni s preporukama IAEA-e, uz razumljive razlike u odabiru tema i formulaciji izričaja.

Najvažnija temeljna načela zbrinjavanja radioaktivnog otpada mogu se prepričati u nekoliko stavki.

  • Radioaktivni otpad treba zbrinjavati tako da se osigura zaštita ljudskog zdravlja i okoliša (i izvan nacionalnih granica). Pritom se treba pridržavati preporuka/propisa o dopustivim granicama izlaganja zračenju, a koliko je razumno moguće treba i dodatno reducirati ozračenja. Također, treba planirati mjere za ublažavanje posljedica od eventualnih nepredvidivih nezgoda.
  • Radioaktivni otpad treba zbrinjavati tako da predvidivi radiološki utjecaj na buduće generacije ne bude veći od onoga koji se danas smatra prihvatljivim, a napose tako da buduće generacije ne budu neopravdano opterećene njegovim daljnjim zbrinjavanjem.
  • Proizvodnju radioaktivnog otpada treba svesti na minimum koji je praktično ostvariv, te treba voditi računa o međuovisnostima između proizvodnje i zbrinjavanja otpada.
  • Za zbrinjavanje radioaktivnog otpada treba uspostaviti odgovarajući nacionalni zakonski okvir, uključujući jasnu razdiobu odgovornosti među sudionicima te neovisnu funkciju regulatornog tijela.

Za specifični slučaj zajedničkog slovensko-hrvatskog otpada osobito je značajno načelno pitanje razdiobe odgovornosti.

hrCroatian
Skip to content