Započeo SPUO za Nacionalni program provedbe Strategije zbrinjavanja RAO, II i ING

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost (DZRNS) započeo je postupak strateške procjene utjecaja na okoliš (SPUO) za Nacionalni program provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenoga nuklearnog goriva (Nacionalni program) donošenjem Odluke o početku postupka s redoslijedom radnji i popisom tijela koja su dužna sudjelovati u postupku.

Obveza donošenja Nacionalnog programa propisana je Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti, a prema Direktivi 2011/70/Euratom o uspostavi okvira Zajednice za odgovorno i sigurno zbrinjavanje istrošenoga goriva i radioaktivnog otpada. U postupku donošenja Nacionalnog programa, provodi se strateška procjena utjecaja na okoliš u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša i Uredbom o strateškoj procjeni plana i programa za okoliš. Strateška procjena provodi se uz sudjelovanje javnosti u skladu s Uredbom o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša. Stratešku procjenu provodi DZRNS koji je ujedno i izrađivač Nacionalnog programa.

Prije početka strateške procjene, DZRNS je ishodio Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Uprave za zaštitu prirode kojim se utvrđuje da je Nacionalni program prihvatljiv za ekološku mrežu. Prvi korak u postupku strateške procjene je određivanje sadržaja strateške studije u kojemu se pribavljaju mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima te tijela jedinica područne (regionalne) i lokalne samouprave na čija područja provedba Nacionalnog programa može utjecati o sadržaju i razini obuhvata podataka. Informiranje i sudjelovanje javnosti omogućuje se objavom informacije o određivanju sadržaja strateške studije s programskim polazištima i ciljevima Nacionalnog programa na internet stranici DZRNS i MZOIP. U Informaciji je opisan način sudjelovanja javnosti u postupku određivanja sadržaja i rok do kada se primaju mišljenja, primjedbe i prijedlozi javnosti. Sva se mišljenja dostavljaju u pisanom obliku na adresu nadležnog tijela: Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, Frankopanska 11, 10000 Zagreb. Prije donošenja Odluke o sadržaju strateške studije, nadležno tijelo razmotrit će prispjela mišljenja i prijedloge javnosti, tijela i osoba određenih posebnim propisima i jedinica područne (regionalne) i lokalne samouprave.

hrCroatian
Skip to content