Donesena odluka o sadržaju strateške studije za Nacionalni program provedbe Strategije zbrinjavanja RAO

U sklopu postupka strateške procjene utjecaja na okoliš (SPUO) Nacionalnog programa provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva (Nacionalni program) donesena je Odluka o sadržaju strateške studije. Odluku donosi ravnatelj Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost (DZRNS) temeljem odredbi članka 68. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, br. 80/13 i 153/13) i članka 9. stavka 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (Narodne novine, br. 64/08). Ovom Odlukom završava faza određivanja sadržaja strateške studije za Nacionalni program. U tijeku postupka provedena je javna rasprava o prijedlogu sadržaja koji je objavljen na Internet stranici DZRNS s dvije prezentacije sadržaja (pred institucijama i pred lokalnom javnosti) te ishođenje mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima na prijedlog sadržaja. Nakon usuglašavanja mišljenja o sadržaju strateške studije temeljem zaprimljenih i/ili na raspravama zabilježenih mišljenja, primjedbi i prijedloga nadležnih tijela izrađen je konačni prijedlog sadržaja koji je sastavni dio Odluke.

U sklopu postupka SPUO Nacionalnog programa slijedi imenovanje Savjetodavnog stručnog povjerenstva koje sudjeluje u postupku SPUO te odabir tvrtke ovlaštene za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša (tzv. ovlaštenik) s kojim se ugovara izrada strateške studije i sudjelovanje u SPUO. Ovlaštenik se odabire putem javnog natječaja.

Postupak strateške procjene utjecaja strategije, plana ili programa na okoliš (SPUO) provodi se paralelno s izradom tih dokumenata i omogućuje sudjelovanje svih zainteresiranih strana u postupku. SPUO uključuje više aktivnosti koje se mogu podijeliti kako slijedi:

odluka o početku postupka strateške procjene utjecaja na okoliš (SPUO) koju donosi tijelo nadležno za izradu plana ili programa i provedbu postupka SPUO;
utvrđivanje sadržaja strateške studije (koja je osnova za provedbu postupka SPUO);
odabir tvrtke ovlaštene za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša (tzv. ovlaštenik);
imenovanje Savjetodavnog stručnog povjerenstva koje sudjeluje u postupku SPUO;
izrada Strateške studije od strane ovlaštenika;
ocjena cjelovitosti i stručne utemeljenosti Strateške studije u odnosu na utvrđeni sadržaj i nacrt plana ili programa od strane Savjetodavnog stručnog povjerenstva;
javna rasprava strateške studije i nacrta plana ili programa koja po potrebi uključuje i susjedne države temeljem Konvencije o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica;
ishođenje mišljenja nadležnih tijela uključenih u postupak SPUO o strateškoj studiji i nacrtu plana i programa;
odgovori na komentare, pitanja i primjedbe s javne rasprave (ovlaštenik i izrađivač plana i programa) s prijedlogom konačnih mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša;
ishođenje mišljenja Ministarstva zaštite okoliša o provedenom postupku SPUO;
priprema konačnog prijedloga plana ili programa i njegovo usvajanje.

SPUO završava donošenjem Izvješća o provedenoj strateškoj procjeni. U Izvješću se javnost i nadležna tijela koja su sudjelovala u postupku obavještava kako su pitanja zaštite okoliša integrirana u plan ili program te koji su zaključci strateške studije, mišljenja nadležnih tijela, primjedbe, prijedlozi i mišljenja javnosti, te rezultati prekograničnih konzultacija, razmotreni pri donošenju odluke o usvajanju plana ili program, mjere zaštite okoliša i načini monitoringa.

hrCroatian
Skip to content