Objavljena Odluka o odabiru za Grupu 3. poslova

U postupku javne nabave za Izradu dokumentacije i provedbu aktivnosti za ishođenje dozvola za izgradnju Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada sklapanje ugovora nije provedeno zbog zaprimljene žalbe na postupak.

Rješenjem Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave KLASA: UP/II-034-02/20-01/714, URBROJ: 354-01/20-9  poništene su Odluke o odabiru za Grupu 1. i 3. poslova prema Dokumentaciji za nadmetanje – Usluga provedbe istražnih radova na planiranoj lokaciji Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na području Čerkezovca (Grupa 1.), te uslugu izrade projektne dokumentacije, sigurnosnih analiza i studije utjecaja na okoliš za potrebe uspostave Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada (Grupa 3.).

Prvobitna odluka o odabiru za Grupu 3. poslova poništena je, a slijedom rješenja Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave i po provedenom postupku provjere pristigle dokumentacije donesena je Odluka o odabiru i objavljena je na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave.

hrCroatian
Skip to content