Nacionalni program provedbe Strategije

Prijedlog Nacionalnog programa izrađen je 2015. godine. Strateška procjena utjecaja na okoliš (SPUO) započela je u lipnju 2015. godine Odlukom nadležnog državnog tijela (u to vrijeme Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost) o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Nacionalnog programa provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva. Za potrebe određivanja sadržaja i razine obuhvata Strateške studije proveden je postupak “Scopinga” koji je uključivao mišljenja nadležnih tijela na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, prezentaciju pred općom i zainteresiranom javnošću te razgovore s lokalnom zajednicom i predstavnicima lokalne zajednice u Bosni i Hercegovini. Po izradi prijedloga Nacionalnog programa  tijekom  2016. godine provedeno je e-savjetovanje, te javni uvid i rasprava. Rezultati savjetovanja i javne rasprave s odgovorima na sve pristigle komentare, pitanja i prijedloge objavljeni su na Internet stranici nadležnog državnog tijela. Paralelno s javnim uvidom provedene su i prekogranične konzultacije sa susjednim zemljama Bosnom i Hercegovinom i Republikom Slovenijom.

Vlada Republike Hrvatske donijela je Nacionalni program na sjednici održanoj 9. studenog 2018. godine, i to kao Program za razdoblje do 2025. godine s pogledom do 2060. godine. Odluka o donošenju objavljena je u Narodnim novinama br. 100/2018. Po donošenju Nacionalnog programa, na Internet stranici nadležnog državnog tijela objavljeno je cjelokupno Izvješće o provedenom postupku strateške procjene utjecaja na okoliš. ja.

Na temelju članka 5. stavka 1. točke 5. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine” br. 64/08) nadležno državno tijelo objavilo je Izvješće o provedenom postupku strateške procjene utjecaja na okoliš Nacionalnog programa provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva (program za razdoblje do 2025. godine s pogledom do 2060. godine).

Dokumenti »

Nacionalni program je, u razdoblju do 2025. godine, usmjeren na ostvarenje sljedećih ciljeva iz Strategije zbrinjavanja RAO-a, II-ja i ING-a:

  1. uspostavu središnjeg skladišta za IRAO i II-je,
  2. uspostavu skladišta za NSRAO iz NE Krško, te
  3. sanaciju lokacija s prirodnom radioaktivnosti.

 

U dokumentu se naglašava sljedeće: “U smislu provedbe ciljeva Strategije zbrinjavanja RAO, II i ING obuhvaćenih ovim Nacionalnim programom, Centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada uključuje objekte za obradu, kondicioniranje, manipuliranje i dugoročno skladištenje radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora podrijetlom s teritorija Republike Hrvatske, uključivo i središnje skladište, te radioaktivnog otpada koji nije nastao na teritoriju Republike Hrvatske, a čija obveza zbrinjavanja proizlazi iz Međunarodnog ugovora.”

Zbrinjavanje IRAO-a i II-ja, te polovice nisko i srednje radioaktivnog otpada iz NE Krško, temelji se na pretpostavci da će se do 2023. godine, na području preferentne lokacije Čerkezovac uspostaviti središnje skladište IRAO-a i II-ja te dugoročno skladište NSRAO-a iz NE Krško. Nacionalnim su programom dani i okvirni rokovi za provedbu svih aktivnosti potrebnih za uspostavu navedenih skladišta u sklopu Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada, uključivo i premještanje IRAO-a i II-ja iz privremenih skladišta te preuzimanje otpada iz NE Krško.

Nacionalni se program dugoročno opredjeljuje za uspostavu odlagališta NSRAO-a do 2058. godine, pri čemu se preferira površinski tip odlagališta, što će detaljnije biti planirano u programu za razdoblje nakon 2050. godine. Pri tome  se treba naglasiti da ne postoji “automatizam” kojim bi se skladište “pretvorilo” u odlagalište, s obzirom na to da se radi o fizički različitim objektima s različitim sigurnosnim i ostalim zahtjevima. I za skladišta, a kasnije i za odlagalište potrebno je provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i sigurnosne analize s prethodno provedenim odgovarajućim istraživanjima na lokaciji.

Vezano uz zbrinjavanje istrošenoga nuklearnog goriva, U Nacionalnom programu u obzir su uzeti najnoviji dogovori postignuti između Hrvatske i Slovenije vezano uz  izgradnju dugoročnog suhog skladišta na lokaciji NE Krško. 

Sanacije lokacija s prirodnim radioaktivnim materijalima, koji moraju biti pod regulatornim nadzorom, provodit će se na lokaciji na kojoj se ti materijali nalaze, a u skladu sa sigurnosnim standardima za zaštitu od zračenja i zaštitu okoliša te budućom namjenom tih lokacija. Za provedbu sanacije su nadležna državna tijela za radiološku i nuklearnu sigurnost, zatim za zaštitu okoliša i za zdravstvo, jedinice regionalne i lokalne samouprave na kojima se lokacije nalaze te vlasnici/korisnici lokacija.

Nacionalni program daje inventar radioaktivnog otpada, procjenu troškova zbrinjavanja IRAO-a i II-ja te razgradnje Nuklearne elektrane Krško i zbrinjavanja NSRAO-a i ING-a iz NEK-a, predviđa područja u kojima je potrebno provesti istraživačke i razvojne programe, te pokazatelje uspješnosti za praćenje ostvarivanja važnih prekretnica i mjerenje napretka u ostvarenju sveukupnog cilja.

hrCroatian
Skip to content